Actu­a­liteit PAS


op verzoek van het CDA

11 november 2019

Voorzitter,

Het PAS kan onmogelijk losstaand besproken worden. Het valt samen met alle foefjes die de afgelopen jaren zijn gebruikt voor maximaal economisch gewin.

Maar er is blijkbaar behoefte om de stikstofproblematiek niet in samenhang te bespreken, en buiten de regels rond derogatie, CO2- en methaan uitstoot, waterkwaliteit en dierenwelzijn te houden.

En blijkbaar is er ook geen behoefte om een samenhangend beleid op te stellen richting een duurzame landbouw gericht op de toekomst. Later vandaag, tijdens de agendapunten begroting, klimaat en bij het programma natuur, zullen we daarom ook met moties komen.

Het belangrijkste wat we over de PAS kunnen zeggen is: het moet anders. Er moet gestopt worden met foefjes. Eigenlijk conform de uitspraak van het eerste Advies van Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van dhr. Remkes. Wat nodig is, is:

- reductie van stikstofemissie;

- en versnelde herstel- en verbetermaatregelen in de Natura 2000 gebieden.

We zouden kunnen zeggen, doe alles, maar dan andersom dan de moties van het CDA. Deze moties zijn immers weer gericht op drempelwaardes, schijnmaatregelen en het doorgaan op de oude voet . Onrealistisch.

En daarom, voorzitter, twee wel realistische moties.

De eerste motie roept op om een plan te maken per Natura2000-gebied.

Het dictum van de motie luidt:

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

• om per natuurgebied inzichtelijk te maken hoeveel stikstofdepositie er is;

• om per natuurgebied de grootste stikstofbronnen te benoemen;

• per natuurgebied, waarbij de kritische depositiewaarde (KDW) niet gehaald wordt, een plan op te stellen om te gaan voldoen aan de KDW;

• hierbij vaart te maken en de resultaten terug te koppelen aan PS.

Het dictum van de tweede motie luidt:

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

• te inventariseren welke veehouderijbedrijven nabij kwetsbare Natura 2000-gebieden in aanmerking zouden komen voor reductie van ammoniakemissies;

• dit mee te nemen in de verdere uitwerking van de stikstofreductie.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Evenementensponsoring provincie

Lees verder

Begroting 2020: stel ecologie boven economie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer