Motie: goed stik­stof­beleid door herstel natuur­gebied als uitgangspunt te nemen


11 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van de actualiteit over PAS;

constaterende, dat:

  • veel natuurgebieden een overschrijding hebben van de Kritische Depositie Waarde (KDW);

overwegende dat:

  • staatssecretaris Bleker in 2012 een PAS heeft bedacht die juridisch niet houdbaar is gebleken;
  • er op dit moment geen samenhangend plan is om de stikstofdepositie te verminderen;
  • het adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van dhr. Remkes een geloofwaardig en aantoonbaar herstel van Natura 2000-gebieden adviseert;

gehoord de discussie,

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

  • om per natuurgebied inzichtelijk te maken hoeveel stikstofdepositie er is;
  • om per natuurgebied de grootste stikstof bronnen te benoemen;
  • per natuurgebied, waarbij de KDW niet gehaald wordt, een plan op te stellen om te gaan voldoen aan de KDW;hierbij vaart te maken en de resultaten terug te koppelen aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Geen provinciale steun voor het levend koken van kreeften en krabben

Lees verder

Motie: saneren van veehouderij nabij natuurgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer