Motie: saneren van veehou­derij nabij natuur­ge­bieden


11 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van de actualiteit over PAS;

constaterende, dat:

  • veel natuurgebieden een overschrijding hebben van de Kritische Depositie Waarde (KDW);

overwegende dat:

  • staatssecretaris Bleker in 2012 een PAS heeft bedacht die juridisch niet houdbaar is gebleken;
  • er op dit moment geen samenhangend plan is om de stikstofdepositie te verminderen;
  • het advies “Niet alles kan”, oproept tot selectieve, gebiedspecifieke en doelgerichte reductie van de ammoniakemissies, door verwerving of sanering van agrarische bedrijven (..) nabij kwetsbare Natura 2000-gebieden;

gehoord de discussie,

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

  • te inventariseren welke veehouderijbedrijven nabij kwetsbare Natura 2000-gebieden in aanmerking zouden komen voor reductie van ammoniakemissies;
  • dit mee te nemen in de verdere uitwerking van de stikstofreductie;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen