Het ontbreken van een natuur­ver­gunning Schiphol voor 100.000 vluchten


Vragen van de Staten­leden F. Zoon en J. Hollebeek

Indiendatum: sep. 2019

Inleiding

In de uitzending van EenVandaag van 16 september 2019 [1] wordt aangegeven dat Schiphol geen natuurbeschermingsvergunning heeft voor 100.000 vluchtbewegingen. In de uitzending wordt een brief van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangehaald die meldt dat de provincie gesprekken heeft gehad over een ontheffing Wet Natuurbescherming voor Schiphol met het Ministerie LNV.

De uitzending laat ook een schrijven zien van het Ministerie LNV dat in april en mei 2018 er op verzoek van Luchthaven Schiphol een aantal besprekingen zijn gevoerd tussen Luchthaven Schiphol, de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Ministerie LNV. Daarbij zijn gebieds- en soortbescherming vanuit de Wet Natuurbescherming besproken, bevoegdheden, houtopstanden en stikstof, maar dat dit niet heeft geleid tot een concrete vergunningaanvraag.

Vragen

1. Was u op de hoogte van de gesprekken die de OD NHN (Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord) heeft gevoerd?

2. Vanuit welke rol heeft de OD NHN deelgenomen aan deze gesprekken?

3. Heeft de provincie inbreng meegegeven aan de OD NHN over de te voeren gesprekken? Zo ja, wat was deze inbreng?

4. Klopt het dat de provincie gesprekken heeft gevoerd met het Ministerie LNV over de Wet natuurbescherming in combinatie met Schiphol?

5. Heeft u bij het Ministerie LNV aangedrongen op het naleven van de Wet natuurbescherming en het ontbreken van de benodigde vergunningen van Luchthaven Schiphol? Zo nee, waarom niet?

6. Op 19 nov 2018 hebben de leden Groot (SP), Kramer (GL) en van Liere (PvdD) de schriftelijke vraag gesteld ( 137-2018 vraag 12): ‘met welk besluit de juridische grondslag is gegeven op basis van de Wet natuurbescherming voor de uitbreiding van het aantal vluchten vanaf Schiphol.’ GS gaf aan in het antwoord dat de ministers van LNV en IenW het bevoegde gezag zijn.
Was u op dat moment al op de hoogte dat er geen juridische grondslag aanwezig was voor de uitbreiding van het aantal vluchten?

7. Bent u van mening dat de stikstofdepositie terug moet naar het niveau van 2004?

8. Bent u van mening dat indien er handelingen plaatsvinden waarvoor niet de vereiste vergunningen zijn afgegeven, deze handelingen direct moeten stoppen?

[1] https://eenvandaag.avrotros.nl...

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 29 okt. 2019


Inleiding

In de uitzending van EenVandaag van 16 september 2019 [1] wordt aangegeven dat Schiphol geen natuurbeschermingsvergunning heeft voor 100.000 vluchtbewegingen. In de uitzending wordt een brief van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangehaald die meldt dat de provincie gesprekken heeft gehad over een ontheffing Wet Natuurbescherming voor Schiphol met het Ministerie LNV.

De uitzending laat ook een schrijven zien van het Ministerie LNV dat in april en mei 2018 er op verzoek van Luchthaven Schiphol een aantal besprekingen zijn gevoerd tussen Luchthaven Schiphol, de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Ministerie LNV. Daarbij zijn gebieds- en soortbescherming vanuit de Wet Natuurbescherming besproken, bevoegdheden, houtopstanden en stikstof, maar dat dit niet heeft geleid tot een concrete vergunningaanvraag.


VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN

Vraag 1: Was u op de hoogte van de gesprekken die de OD NHN (Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord) heeft gevoerd?

Antwoord 1: Nee. Dat is ook niet nodig, omdat GS de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van Wet natuurbescherming heeft uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Verder zijn wij op grond van de Wet natuurbescherming geen bevoegd gezag voor luchtzijdige zaken van Schiphol.

Vraag 2: Vanuit welke rol heeft de OD NHN deelgenomen aan deze gesprekken?

Antwoord 2: Vanuit zijn uitvoerende rol in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming. Het betrof een afstemmingsoverleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de uitvoeringsorganisatie voor de Wet natuurbescherming namens het Rijk.

Vraag 3: Heeft de provincie inbreng meegegeven aan de OD NHN over de te voeren gesprekken? Zo ja, wat was deze inbreng?

Antwoord 3: Nee, zie ons antwoord op vraag 1.

Vraag 4: Klopt het dat de provincie gesprekken heeft gevoerd met het Ministerie LNV over de Wet natuurbescherming in combinatie met Schiphol?

Antwoord 4: Nee.

Vraag 5: Heeft u bij het Ministerie LNV aangedrongen op het naleven van de Wet natuurbescherming en het ontbreken van de benodigde vergunningen van Luchthaven Schiphol? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5: Nee. Wij zijn op grond van de Wet natuurbescherming geen bevoegd gezag voor luchtzijdige zaken van Schiphol zoals het aantal vluchten waaraan in de vragen wordt gerefereerd. Die bevoegdheid ligt bij de Minister van LNV waarvoor RVO de uitvoeringsorganisatie is.

Vraag 6: Op 19 nov 2018 hebben de leden Groot (SP), Kramer (GL) en van Liere (PvdD) de schriftelijke vraag gesteld ( 137-2018 vraag 12): ‘met welk besluit de juridische grondslag is gegeven op basis van de Wet natuurbescherming voor de uitbreiding van het aantal vluchten vanaf Schiphol.’ GS gaf aan in het antwoord dat de ministers van LNV en IenW het bevoegde gezag zijn. Was u op dat moment al op de hoogte dat er geen juridische grondslag aanwezig was voor de uitbreiding van het aantal vluchten?

Antwoord 6: Nee. Het betreft immers niet onze bevoegdheid. Zie ons antwoord op vraag 5.

Vraag 7: Bent u van mening dat de stikstofdepositie terug moet naar het niveau van 2004?

Antwoord 7: Nee. De landelijk gemiddelde stikstofdepositie bedroeg in 1990 (officiële peildatum) ruim 2700 mol stikstof per hectare. De stikstofdepositie is sindsdien geleidelijk gedaald tot het huidige niveau (2018) van ruim 1700 mol stikstof per hectare. Teruggaan naar het niveau van 2004 zou een achteruitgang betekenen terwijl een verdere daling noodzakelijk is om de instandhoudingsdoelen voor Natura-2000 gebieden te waarborgen.

Vraag 8: Bent u van mening dat indien er handelingen plaatsvinden waarvoor niet de vereiste vergunningen zijn afgegeven, deze handelingen direct moeten stoppen?

Antwoord 8: Als het gaat om Schiphol is het aan het Rijk om dat te beoordelen en hierin als bevoegd gezag op te treden.

[1] https://eenvandaag.avrotros.nl...