Vragen over het ontbreken van een natuur­ver­gunning Schiphol voor 100.000 vluchten


Vragen van de Staten­leden F. Zoon en J. Hollebeek

Inleiding

In de uitzending van EenVandaag van 16 september 2019 [1] wordt aangegeven dat Schiphol geen natuurbeschermingsvergunning heeft voor 100.000 vluchtbewegingen. In de uitzending wordt een brief van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangehaald die meldt dat de provincie gesprekken heeft gehad over een ontheffing Wet Natuurbescherming voor Schiphol met het Ministerie LNV.

De uitzending laat ook een schrijven zien van het Ministerie LNV dat in april en mei 2018 er op verzoek van Luchthaven Schiphol een aantal besprekingen zijn gevoerd tussen Luchthaven Schiphol, de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Ministerie LNV. Daarbij zijn gebieds- en soortbescherming vanuit de Wet Natuurbescherming besproken, bevoegdheden, houtopstanden en stikstof, maar dat dit niet heeft geleid tot een concrete vergunningaanvraag.

Vragen

1. Was u op de hoogte van de gesprekken die de OD NHN (Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord) heeft gevoerd?

2. Vanuit welke rol heeft de OD NHN deelgenomen aan deze gesprekken?

3. Heeft de provincie inbreng meegegeven aan de OD NHN over de te voeren gesprekken? Zo ja, wat was deze inbreng?

4. Klopt het dat de provincie gesprekken heeft gevoerd met het Ministerie LNV over de Wet natuurbescherming in combinatie met Schiphol?

5. Heeft u bij het Ministerie LNV aangedrongen op het naleven van de Wet natuurbescherming en het ontbreken van de benodigde vergunningen van Luchthaven Schiphol? Zo nee, waarom niet?

6. Op 19 nov 2018 hebben de leden Groot (SP), Kramer (GL) en van Liere (PvdD) de schriftelijke vraag gesteld ( 137-2018 vraag 12): ‘met welk besluit de juridische grondslag is gegeven op basis van de Wet natuurbescherming voor de uitbreiding van het aantal vluchten vanaf Schiphol.’ GS gaf aan in het antwoord dat de ministers van LNV en IenW het bevoegde gezag zijn.
Was u op dat moment al op de hoogte dat er geen juridische grondslag aanwezig was voor de uitbreiding van het aantal vluchten?

7. Bent u van mening dat de stikstofdepositie terug moet naar het niveau van 2004?

8. Bent u van mening dat indien er handelingen plaatsvinden waarvoor niet de vereiste vergunningen zijn afgegeven, deze handelingen direct moeten stoppen?

[1] https://eenvandaag.avrotros.nl...