Vragen over Begroting 2020


van de leden F. Zoon, J. Hollebeek, I. Kostic

Indiendatum: sep. 2019

Vragen PvdD over Begroting 2020 provincie Noord-Holland

1. Er wordt €16 miljoen beschikbaar gesteld voor MRA-doorfietsroutes. Op pagina 33 wordt gesproken over subsidie van €8.2 miljoen, echter op pagina 232 staat €7.250 miljoen. Hoe verhouden deze bedragen zich tot elkaar?

2. In welke reserve is de €8.6 miljoen begroot voor MRA-doorfietsroutes op eigen areaal terug te vinden?

3. Op p 236, Verwerking coalitieakkoord, staat dat er 3x €2 miljoen voor Fietsbeleid begroot is. Is dit onderdeel van de MRA-doorfietsroutes of is dit separaat?

4. Bij welke herinrichtingsprojecten van provinciale wegen is (mogelijk) aan de orde dat er bomen worden gekapt, en hoeveel bomen betreft dit – per project -?

5. Hoeveel kilometer berm beheert de provincie, hoeveel daarvan wordt ecologisch beheerd, en wat zijn de resultaten van het ecologisch beheer tot nu toe?

6. Betekent ecologisch bermbeheer dat het maaisel niet direct afgevoerd wordt?

7. Is de € 0,5 miljoen per jaar die beschikbaar is gesteld voor ecologisch beheer van bermen éxtra op een al bestaand budget, ofwel, hoe verhoudt dit bedrag zich tot wat al beschikbaar is voor ecologisch bermbeheer?

8. Er wordt aangegeven dat “klepel-maaien” zo min mogelijk gedaan wordt. Wat is zo min mogelijk en is dit opgenomen in de prestatieregels voor de gebiedscontracten?

9. Aangezien de aansluiting A9 Heiloo niet als project met prioriteit voor 2020 staat vermeld, betekent dit dat (een deel) van de reservering terug is gekomen in de begroting? Waar is dit te vinden en voor welk bedrag?

10. Op dit moment wordt 0% van de KRW gehaald (p. 59). Een belangrijke oorzaak hiervan is bemesting en gifgebruik dat uitspoelt naar het oppervlaktewater. Op p. 65 wordt nadere toelichting gegeven. €21 miljoen wordt uitgetrokken voor ‘NNN, waterkwaliteit en bodemdaling’. Met wie worden er nadere afspraken gemaakt over de verdeling van dit budget?

11. Op dit moment voldoet 0% van de wateren aan de KRW-normen ‘ecologische kwaliteit’ (p.59). In 2027 moet 100% voldoen. Wanneer wil het college voor welk percentage van het oppervlaktewater de ‘goede ecologische kwaliteit’ bereikt hebben, gelet op de urgentie?

12. Blijkens de website waarstaatjeprovincie.nl voldoen de wateren in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek ook in geen van de gevallen aan de KRW-normen ‘chemische toestand’. Er zijn, zie de website waarstaatjeprovincie.nl, ook provincies waarin 80, 90 of 100% van het oppervlaktewater een goede chemische toestand heeft. Welke maatregelen nemen die provincies die niet in Noord-Holland worden genomen?

13. Welke concrete projecten gaan worden uitgevoerd om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren?

14. Waar is te vinden welke 35 projecten de provincie uitvoert om een goede toestand van het grondwater te bereiken en te behouden?

15. In hoeverre voldoet het grondwater aan de eisen van de KRW?

16. Op welke plekken in Noord-Holland wordt grondwater gewonnen ten behoeve van drinkwater?

17. Wat zijn tot nu toe concrete resultaten van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen, en hoelang bestaat dit overleg al?

18. Er wordt €35,5 miljoen gereserveerd voor klimaat en energie. Dat is een eenmalig bedrag, zo is te lezen op pagina 80. Op pagina 236 staat echter het bedrag verspreid over 4 jaar. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Er wordt €35,5 miljoen gereserveerd voor klimaat en energie. Dat is een eenmalig bedrag, zo is te lezen op pagina 80. Op pagina 236 staat echter het bedrag verspreid over 4 jaar. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar?

19. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen moet op verschillende vlakken gewerkt worden aan de broeikasgasuitstoot. De uitgaven hiervoor zijn verspreid over diverse Programma’s in de Begroting. Kan er een overzicht gegeven worden hoeveel middelen de provincie begroot om de doelstellingen van 2030 te behalen?

20. Er is €35,5 miljoen gereserveerd voor klimaat en energie. Op pag. 80 staat dat er in 2019 €27 miljoen gereserveerd is voor bijdrage energietransitie. In 2020 is dat €3,1 miljoen, in 2021 € 2,1 miljoen, in 2022 €2,2 miljoen en ook in 2023 € 2,1 miljoen.

Waar wordt in 2019 concreet €27 miljoen aan uitgegeven en zijn de bedragen voor de jaren daarop volgend niet te krap begroot? Dit zijn namelijk de jaren waarin juist de plannen van o.a. de RES uitgevoerd moeten worden.

21. Te lezen is dat voor verduurzaming woningvoorraad het geld vrijwel is uitgegeven. Betekent dit ook dat de doelstellingen van het programma behaald zijn? Te lezen is dat voor verduurzaming woningvoorraad het geld vrijwel is uitgegeven. Betekent dit ook dat de doelstellingen van het programma behaald zijn?

22. Hoeveel woningen verwacht het college deze collegeperiode energieneutraal te krijgen met het Programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland?

23. In de begroting 2020 wordt (net zoals in het coalitieakkoord) herhaaldelijk gesteld dat er sprake moet zijn van een balans tussen economie en leefbaarheid. Balans suggereert conflicterende belangen en/of wederzijdse invloed op elkaar. In dat kader is het vreemd dat er op pagina 82 gesteld wordt dat 'de provincie ruimtelijk-economisch beleid maakt'. Ruimtelijk beleid zou immers een afweging moeten zijn tussen alle beleidsvelden die ruimtelijke functies met zich meebrengen. Economie zou daar dus al als vanzelfsprekend onderdeel van zijn. Is het dit constaterende dan niet zo dat wanneer men stelt dat economie dusdanig belangrijker is dan andere beleidsvelden, en zij in balans moet zijn met leefbaarheid, er dan ook geen sprake moet zijn van ruimtelijk leefbaarheidsbeleid?

24. De provincie stimuleert woningbouw rond OV-knooppunten. Op de website van de samenwerkingspartners is de planviewer van OV-knooppunten op te vragen. Hierin is te zien dat in 2018 (tot Q3) er 8.832 en in 2017 er 10.944 woningen zijn gerealiseerd. De optelling van de achterliggende factsheets laat echter veel lagere woningaantallen zien (5.687 resp 9.841). Tevens is vaak slechts een enkele woning gerealiseerd, wat niet significant te noemen is.

Wordt het OV-knooppunten beleid ongewijzigd voortgezet, inclusief focus op enkele woningen rond een knooppunt? Of wordt er een intensivering bewerkstelligd richting de woningbouw opgaven rond OV-Knooppunten?

25. Grondbeleid: Hoeveel hectare grond verpacht de provincie aan agrariërs?

26. Stelt de provincie duurzaamheidseisen aan grond die zij verpacht aan agrariërs, zoals het bevorderen van biodiversiteit en biologische bedrijfsvoering? Zo ja, welke?

27. Hoeveel middelen zijn beschikbaar voor het stimuleren van biologische landbouw en naar welk percentage wordt gestreefd?

28. Eind 2018 kwam het grootste onderzoek naar de voetafdruk van ons voedsel in de geschiedenis uit. Het was een baanbrekend onderzoek van Oxford Universiteit, dat o.a. 40.000 boerenbedrijven had betrokken in de cijfers. De conclusie was helder en tot nu toe wetenschappelijk onweersproken: plantaardige eiwitten hebben vergeleken met dierlijke eiwitten altijd het minste impact op onze planeet (op het gebied van bijv. landgebruik, emissies en watergebruik). Het advies is helder: de meest effectieve manier om onze planeet leefbaar te houden, is door over te schakelen naar plantaardige landbouw.

Erkennen de GS dat we meer moeten inzetten op plantaardige eiwitten, om integraal problemen rond o.a. verschillende broeikasgasemissies, watervervuiling, verlies aan biodiversiteit en bodemkwaliteit aan te pakken?

Hoeveel geld stelt de provincie beschikbaar om bij te dragen aan deze zogenaamde ‘eiwittransitie’? Om welke projecten/acties gaat het dan precies? Wordt er ook iets gedaan om gebruik van dierlijke eiwitten te ontmoedigen of in ieder geval niet te faciliteren?

http://www.ox.ac.uk/news/2018-...

29. Wat wordt precies verstaan onder kringlooplandbouw? Graag ook een praktijkvoorbeeld beschrijven.

30. Welk percentage van de landbouw in Noord-Holland is biologisch? Welk percentage van de landbouw in Noord-Holland is (biologische) akkerbouw?

31. Hoeveel procent van respectievelijk de veehouderij, de akkerbouw, de fruitteelt en bollenteelt in Noord-Holland is biologisch?

32. Hoeveel geld trekt het college deze periode uit voor het stimuleren van de teelt van biologische bollen en welk percentage biologische bollenteelt in de provincie wil het daarmee bereiken?

33. Op welke manier wordt de provincie betrokken bij de luchtruim herziening en het bestuurlijke overleg hierover?

34. Hoe verhoudt de extra vliegroutes en vliegbewegingen voor vliegveld Lelystad, zoals dit op dit moment in de planning zit, tot de inzet van de provincie voor kwaliteit van de leefomgeving?

35. Er wordt gesproken over hoge fosfaat- en stikstofemissies door verkeer, industrie en landbouw. Welke stappen worden ondernomen om dit te verminderen?

36. Hoeveel middelen worden er gereserveerd voor het Masterplan Biodiversiteitherstel, en is hier ook de uitvoering al voor begroot?

37. Wat wordt er bedoeld met “een regionale aanpak” bij de dynamiek en onvoorspelbaarheid van de natuur?

38. Bij het instellen van de EHS (later NNN) in 1990 moest er van de 55.925 ha geplande natuur nog 15.226 ha verworven worden. Bij de overgang naar de provincies in 2010 resteerde hier nog 4.442 ha van. Hoeveel hectare natuur moet er nog verworven worden aan het einde van de collegeperiode (na 33 jaar EHS beleid)?

39. Hoe wordt de 600 hectare gerealiseerd die het verschil is tussen de opgave NNN voor deze collegeperiode (3.000 hectare) en het totaal van Aankoop NNN en ontpachting NNN (2.400 hectare, incl. nulmeting)?

40. Wat betekent precies die nulmeting 250 hectare, vooraf aan 2019?

41. Welk bedrag ontvangen de terreinbeherende organisaties gezamenlijk, per jaar, voor Herstelmaatregelen in het kader van de PAS?

42. Grondbeleid: Hoeveel hectare betreft de verkopen van BBL- en PASO-gronden?

43. Hoeveel hectare van die BBL- en PASO-gronden zijn in de omgeving van Schiphol gelegen, en is bij verkoop van deze gronden de voorwaarde gesteld dat op deze gronden geen voor ganzen aantrekkelijke gewassen mogen worden geteeld?

44. Er valt te lezen dat er een Uitvoeringsregeling behoud weidelandschap wordt opgesteld. Over welk behoud wordt hier gesproken: het weidelandschap met houtwallen, bloemrijke randen en een hoog waterpeil, of het huidige weidelandschap met diverse varianten Engels raaigras?

45. Hoe gaat de toewijzing van middelen voor opvangcentra voor wilde dieren plaatsvinden? Wordt er overleg gepleegd met betrokken organisaties, zoals Egelopvang Haarlem?

46. In hoeverre zijn de werkzaamheden van GS gemandateerd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord? Valt hierbij ook de afweging onder zoals deze bijvoorbeeld staan vermeld in de PRV artikel 19 lid 4 (afweging of er sprake is van groot openbaar belang, reële alternatieven etc.)?

47. Is er een aanwijzing door het Rijk gegeven over invasieve exoten die worden bestreden, waarover overeenstemming is geweest met GS (conform lid 3 artikel 3.19 WNB)? Wat is de inbreng geweest of wordt de inbreng van GS inzake invasieve exoten?

48. Valt een verbod op bepaalde teelt van gewassen ook onder de preventieve maatregelen waar de provincie zich op gaat richten?

49. Wordt met vangacties van ganzen bedoeld vergassingsacties?

50. Het ganzenbeheerplan loopt af in 2020. Wordt voor de vernieuwing een brede evaluatie uitgevoerd?

51. Het type gewas dat verbouwd wordt is van invloed op het risico op schade dat gelopen wordt. In hoeverre worden gewas types meegenomen in het eigen risico voor agrarische ondernemers bij uitkering van faunaschade?

52. De lening voor Stichting Voorbereiding Pallas-reactor à €40 miljoen exclusief rente is op 10 dec. 2018 (kenmerk 1.083.816-1.148.670) verlengd tot 1 juli 2020. Waar in de begroting is de terugbetaling van dit bedrag terug te vinden?

53. Tegen invasieve exoten worden bestrijdingsactiviteiten ondernomen en worden dieren dikwijls op gruwelijke manieren en met niet-specifieke middelen gedood. Dit terwijl er vaak niet-dodelijke oplossingen mogelijk zijn. Natuurexperts zeggen dat een sterke, evenwichtige natuur met een gevarieerd onderwaterleven en zo min mogelijk menselijk ingrijpen de beste remedie is voor invasieve exoten.

Hoeveel middelen heeft u vrijgemaakt voor niet-dodelijke, diervriendelijke alternatieven? Hoeveel middelen heeft u vrijgemaakt voor het creëren van ‘meer robuuste ecosystemen’ en natuurlijk herstel als middel? Kunt u een overzicht geven van onderzoeken en projecten die in dat kader worden gesteund door de provincie? Hoe verhoudt dat zich tot de middelen en tijd die beschikbaar worden gesteld om de dieren te doden?

54. Kunt u een overzicht geven van het totaal (per jaar, van begin tot heden) aan besteed geld voor alle vormen van het doden van dieren (faunabeheer/jacht, exotenbeleid, [sport]visserij)?

55. Kunt u een overzicht geven van het totaal (per jaar, van begin tot heden) aan besteed geld voor verbeteren van dierenwelzijn? Graag met toelichting over om wat voor projecten/acties/beleid het precies gaat.

56. Dierenwelzijn is een van de expliciete thema’s van de commissie NLG en vanuit de wetgeving heeft ook de provincie een zorgplicht tegenover dieren. Waarom wordt daar niets expliciet over gezegd in de begroting? Hoe gaan GS investeren in dierenwelzijn?

57. Kunt u een overzicht geven van geld/middelen/informatie die via Europese subsidieprogramma’s waar de provincie gebruik van maakt direct of indirect worden besteed aan dierenwelzijn? Waar worden die middelen dan precies in geïnvesteerd?

58. Wat wordt precies bedoeld met “duurzame agrosector” (graag alle aspecten waarop getoetst wordt toelichten op basis van wetenschappelijk onderzoek)?

Hoe verhoudt dit beleid zich tegenover het grootste onderzoek naar de voetafdruk van ons voedsel in de geschiedenis, uitgevoerd door Oxford Universiteit en dat stelt: plantaardige eiwitten hebben vergeleken met dierlijke eiwitten altijd het minste impact op onze planeet (op het gebied van bijv. landgebruik, emissies en watergebruik). Het advies is helder: de meest effectieve manier om onze planeet leefbaar te houden, is door over te schakelen naar plantaardige eiwitten.

http://www.ox.ac.uk/news/2018-...

59. Kunt u een overzicht geven van projecten waar POP3 naartoe gaat en welk percentage daarvan veehouders betreft (inclusief mestvergisting) en welk percentage naar duurzame akkerbouw?

Hoe verhoudt dit beleid zich tegenover het grootste onderzoek naar de voetafdruk van ons voedsel in de geschiedenis, uitgevoerd door Oxford Universiteit en dat stelt: plantaardige eiwitten hebben vergeleken met dierlijke eiwitten altijd het minste impact op onze planeet (op het gebied van bijv. landgebruik, emissies en watergebruik). Het advies is helder: de meest effectieve manier om onze planeet leefbaar te houden, is door over te schakelen naar plantaardige eiwitten.

60. Kunt u een overzicht geven van geld/middelen/informatie die via Europese subsidieprogramma’s waar de provincie gebruik van maakt direct of indirect worden besteed aan milieu en klimaat? Waar worden die middelen dan precies in geïnvesteerd?

61. Kunt u een overzicht geven van geld/middelen/informatie die via Europese subsidieprogramma’s waar de provincie gebruik van maakt direct of indirect worden besteed aan gezondheid? Waar worden die middelen dan precies in geïnvesteerd?

62. “Bij de behandeling van de provinciale Omgevingsvisie is motie 90-2017 aangenomen die Gedeputeerde Staten oproept om per 2050 omgevingswaarden vast te stellen op basis van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).”

De oproep was om ‘op z’n laatst tegen 2050’ van WHO-normen uit te gaan. Erkent GS dat WHO een prominente organisatie is die als geen andere de expertise in huis heeft om te kunnen oordelen over normen voor gezondheid en dat -als we gezondheid van mensen op eerste plaats willen zetten – we het beste kunnen uitgaan van WHO-normen? Welke middelen worden daarom ingezet om eerder dan 2050 de WHO-normen te handhaven?

63. Kunt u een overzicht geven van geld/middelen/informatie die via Europese subsidieprogramma’s waar de provincie gebruik van maakt direct of indirect worden besteed aan waterkwaliteit en natuur? Waar worden die middelen dan precies in geïnvesteerd?

64. Kunt u een overzicht geven van geld/middelen/informatie die via Europese subsidieprogramma’s waar de provincie gebruik van maakt, direct of indirect worden besteed aan de veehouderij en visserij? Waar worden die middelen dan precies in geïnvesteerd?

65. “De provincie kiest voor een participatieve rol. Enerzijds via de living lab methode, waar verschillende partijen samenwerken aan NIL innovaties of oplossingen voor NIL knelpunten. Daarbij richt de provincie zich op vijf pijlers: netwerk, kennis, gebiedstrajecten, keteninnovaties en communicatie. [..] Daarnaast moet het programma ook voldoende ruimte bieden aan het versterken en opschalen van goed lopende initiatieven in Noord-Holland.”

Hoe verhoudt dit beleid zich tegenover het grootste onderzoek naar de voetafdruk van ons voedsel in de geschiedenis, uitgevoerd door Oxford Universiteit en dat stelt: plantaardige eiwitten hebben vergeleken met dierlijke eiwitten altijd het minste impact op onze planeet (op het gebied van bijv. landgebruik, emissies en watergebruik). Het advies is helder: de meest effectieve manier om onze planeet leefbaar te houden, is door over te schakelen naar plantaardige eiwitten. Hoe probeert de provincie in dit programma daarop aan te sturen?

66. “Om Noord-Holland in de toekomst bereikbaar te houden, moet worden geïnvesteerd in alle vervoersmodaliteiten. “

Waar baseert u zich op dat in -alle- vervoersmodaliteiten (inclusief de auto) moet worden geïnvesteerd? Erkent u niet dat we voor leefbaarheid minder auto’s op de weg moeten hebben en juist extra moeten investeren in duurzamere vormen van vervoer en prikkels zoals meer thuiswerken?

67. “Dit hebben we onder andere gedaan door de ontwikkeling van warmtenetten te ondersteunen, gemeenten door het Servicepunt Duurzame Energie te laten adviseren hoe nieuwe en bestaande woningen kunnen worden verduurzaamd, de industrie en de glastuinbouw te stimuleren energie te besparen en innovatie van de productie van groen gas uit biomassa te ondersteunen.”

Voor welke biomassa-projecten geeft de provincie precies middelen beschikbaar en hoeveel (graag een overzicht met beschrijving per project en hoe dat bijdraagt aan een duurzame toekomst). Wordt integraal gekeken naar impact van biomassa, d.w.z. ook naar impact op landgebruik, echte duurzame alternatieven, dierenwelzijn, bodem- en watergebruik, biodiversiteit?

Hoe rijmen investeringen in biomassa met het feit dat er no te veel vraagtekens worden gesteld bij het duurzaamheidsaspect van biomassa?

Hoe rijmt het provinciaal biomassabeleid met de volgende rapporten, die o.a. stellen dat biomassa voor energetisch gebruik (laagwaardige toepassing) concurreert met echt duurzame alternatieven en circulaire economie en kringlooplandbouw in de weg kan zitten? :

https://www.gnmf.nl/wp-content...

http://www.greenpeace.nl/Globa...

68. Wetenschap waarschuwt voor het volgende effect van biomassa uit bijv. mest: “De toepassing van biomassastromen heeft ook meer indirecte duurzaamheidsrisico’s. De toepassing van een nevenstroom kan ervoor zorgen dat een niet-duurzaam proces wordt gestimuleerd, wat zelfs kan leiden tot een zogenaamde ‘lock-in’ ervan. De vergisting van mest is hiervan een goed voorbeeld. Mest is een primaire nevenstroom uit veeteelt. Nederland heeft een groot mestoverschot, dus het lijkt logisch om dit om te zetten in energie door middel van mestvergisting. Hierdoor wordt echter de nutriëntenkringloop niet gesloten en wordt er niets gedaan aan de problemen die kleven aan grootschalige veeteelt. Gaat dus in tegen kringlooplandbouw. Dit terwijl we wel afhankelijk worden van een nevenproduct van grootschalige veeteelt voor onze energievoorziening. Zo creëren we in feite een noodzaak om een niet-duurzame situatie in stand te houden, oftewel: een lock-in”

Hoe rijmt het provinciaal biomassabeleid precies met die feiten? Gaan GS stoppen met middelen inzetten voor biomassa uit mest?

69. De provincie heeft meerdere malen aangegeven dat ze wil uitstralen dat “iedereen erbij hoort”. Maar het is ons opgevallen dat in bijna alle beeldende publicaties (foto’s/video’s online en offline) van de provincie, nauwelijks diversiteit in mensen (huidskleur, afkomst, e.d.) te zien is, terwijl Noord-Holland een van de meest diverse provincies van Nederland is. Zichtbaarheid is een belangrijke tool om meer verschillende mensen zich welkom te laten voelen en om zich te kunnen herkennen in het werk dat de provincie doet.

Is de provincie van plan om het communicatiebeleid op dit vlak aan te passen?

70. “Inkoop en aanbesteding In 2020 wordt verder invulling gegeven aan het inkoopbeleid 2017-2021 ‘Samen inkopen voor Noord-Holland’, met name op het gebied van Innovatie en Maatschappelijk verantwoord inkopen (duurzaam inkopen, social return en mensenrechten). Acties naar aanleiding van de evaluatie van de uitvoering.”

Worden hier straks ook dierenrechten en dierenwelzijn bij betrokken?

71. Wat is precies de stand van zaken als het gaat om maatschappelijk verantwoord inkopen door de provincie? Hoeveel procent van producten/diensten die worden ingekocht zijn duurzaam, diervriendelijk, en voldoen aan mensenrechten-eisen? Hoeveel extra geld is vorig jaar vrijgemaakt om hier betere resultaten in te boeken? En hoeveel is dat dit jaar en de komende jaren t/m 2023?

72. In het kader van maatschappelijk verantwoord inkopen: overweegt de provincie om standaard plantaardige producten in te kopen en aan te bieden (eventueel in lijn met “Carnivoor? Geef het door.” En naar voorbeeld van gemeente Amsterdam https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/initiatieven/carnivoor-geef-het-door)?

Hoe verhoudt dit beleid zich tegenover het grootste onderzoek naar de voetafdruk van ons voedsel in de geschiedenis, uitgevoerd door Oxford Universiteit en dat stelt: plantaardige eiwitten hebben vergeleken met dierlijke eiwitten altijd het minste impact op onze planeet (op het gebied van bijv. landgebruik, emissies en watergebruik). Het advies is helder: de meest effectieve manier om onze planeet leefbaar te houden, is door over te schakelen naar plantaardige eiwitten.

73. Hoeveel middelen worden vrijgemaakt om het initiatiefvoorstel van o.a. PvdD en GL, om Noord-Holland een actieve Regenboogprovincie te laten worden, uit te voeren? Waar wordt dan precies in geïnvesteerd? Waarom zien we dit nergens terug in de begroting? Aangezien GS al eerder aangaf gebrek aan expertise te hebben binnen eigen muren op dit gebied: worden er middelen vrijgemaakt om iemand een aantal uur per week aan te stellen om zich bezig te houden met een gedegen invulling van een actieve rol van de provincie?

https://noordholland.groenlink...

74. Erkent de provincie, als een van de belangrijkste overheidslagen als het gaat om natuurbescherming, dat meer natuureducatie belangrijk is? Zijn GS bereid daar middelen voor vrij te maken (o.a. voor scholen)?

75. Onlangs luidde het advies aan de Hoge Raad bij de Urgenda-zaak: bescherming tegen opwarming van de aarde en de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen maken onderdeel uit van de zorgplicht die de Staat aan Nederlandse burgers heeft en die in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens is vastgelegd. Nederland is verplicht om over twee jaar ten minste 25 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.

Heeft u de begroting aangepast aan deze vereiste? Graag een doorrekening geven van hoe de samenstelling van de begroting uiteindelijk voldoende gaat bijdragen aan het doel van ten minste 25 procent minder broeikasgassen binnen 2 jaar. Ook graag benoemen welke concrete projecten daaraan bijdragen en welke nog lopende projecten dat juist niet of onvoldoende doen.

Als u de begroting nog niet heeft aangepast op die uitspraak, wanneer gaat u dat doen?

https://www.nrc.nl/nieuws/2019...