Provincie gaat dier-, natuur- en mili­eu­vrien­de­lijke inves­te­ringen inbrengen in samen­wer­kings­or­ga­ni­satie 12 provincies


9 mei 2022

Gedeputeerde Stigter zegde de Partij voor de Dieren toe om bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) in te brengen dat de provincie meer investeringen wil in onderzoek naar alternatieven voor het doden van dieren in het wild die voor (vermeende) overlast zorgen. Nu is daar maar een beperkt deel van het faunaonderzoeksbudget voor beschikbaar.

Statenlid Ines Kostić van de Partij voor de Dieren: “Het IPO neemt in de Kaderbrief voor volgend jaar opnieuw de belangen van dieren niet mee. De provincie en de collega’s in Noord-Holland zeggen altijd dat niet-dodelijke middelen de voorkeur zouden moeten hebben en het doden van dieren (zoals zwanen, damherten en ganzen) in principe vermeden zou moeten worden. Maar dan moet er ook genoeg worden geïnvesteerd in het zoeken naar die niet-dodelijke middelen. We zijn creatief genoeg als mens om anders met dieren om te gaan dan met de kogel. En vooral, laten we leren te leven mét dieren.”

De partij ziet als diervriendelijke, niet-dodelijk oplossingen voor mens-dier conflicten bijvoorbeeld een omvorming van de landbouw naar extensief, grotere aaneengesloten natuurgebieden, logische en voldoende rust- en foerageergebieden voor ganzen en technologische innovatie.

De gedeputeerde zegde toe de oproep van de partij in te brengen bij het IPO. PvdD kreeg ook bijval van o.a. PvdA, CU en SP.

Ook gaat de provincie twee andere punten van de partij inbrengen. Als eerste de oproep om bij economie duidelijk in te zetten op brede welvaart en betekeniseconomie. Dat wil zeggen: inzetten op een economie die zich niet richt op economische groei, maar op het welzijn van mensen, dieren en hun leefomgeving, binnen ecologische grenzen. Dat is een van de transities die we als Nederland en daarbuiten moeten maken. Ten slotte gaat gedeputeerde Stigter er bij het IPO op aandringen om de klimaatcrisis zoveel mogelijk natuurinclusief aan te pakken.

De bijdrage van de Partij voor de Dieren is hier terug te lezen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren roept provincie op tot transitie naar economie van de 21e eeuw

Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft samen met de ChristenUnie het Initiatiefvoorstel Betekeniseconomie ingediend. Zij r...

Lees verder

Partij voor de Dieren in verzet tegen opnieuw toestaan groot festival in natuurgebied Het Twiske

Partij voor de Dieren gaat de provincie vragen stellen over het opnieuw toestaan van het grootschalige evenement. Het Lente K...

Lees verder