Kadernota IPO: Aanpak klimaat- én natuur­crisis en rekening houden met dieren­be­langen


9 mei 2022

Dank, voorzitter. We zijn blij dat we tijdig worden gevraagd voor input voor de Kaderbrief van het IPO. We geven graag vier punten mee via de gedeputeerde.

1. Wat we als eerste missen is de koppeling van de aanpak van klimaat- en biodiversiteitcrisis. We zien daar graag expliciet aandacht voor. Bijvoorbeeld daar waar het IPO spreekt over energie en klimaatopgaven: zorg er dan voor dat we die aspecten ook zoveel mogelijk natuurinclusief oppakken. Dat is ook in lijn met wat we hier in Noord-Holland hebben afgesproken.

2. Dan ons tweede punt. Wat provincies doen, van natuur en faunabeheer tot klimaat en landbouw, raakt aan levens van mensen, maar ook miljoenen andere dieren. In provincie zijn we daar steeds meer rekening mee gaan houden en de belangen van dieren worden in steeds meer beleidsstukken expliciet benoemd. We zien daarom graag vermelding van belangen van dieren ook binnen het IPO. Als IPO het kan hebben over faunabeheer, dan kunnen ook belangen van dieren expliciet worden benoemd. BIJ12 speelt daar een belangrijke rol in.

Een voorbeeld van hoe dit concreter gemaakt kan worden:

BIJ12 heeft een jaarlijks fauna-onderzoeksbudget van € 460.000. De inschatting is dat ze daarvan jaarlijks tussen de +/- €90.000-€130.000,- aan onderzoeken aan niet-dodelijke middelen bij mens-dierconflicten hebben besteed . De provincie en de collega’s hier, zeggen altijd dat niet-dodelijke middelen altijd de voorkeur zouden moeten hebben. Maar dan moet er ook genoeg worden geïnvesteerd in het zoeken naar die niet-dodelijke middelen. We zijn creatief genoeg als mens. We kunnen mensen naar de maan sturen, robots naar Mars, maar als het gaat om mens-dierconflicten, dan grijpen we nog steeds naar middeleeuwse middelen zoals kogels en vergassing.

Het wordt tijd dat we in betere oplossingen investeren. Dan zou het logischer zijn om een groter deel van het onderzoeksbudget van BIJ12 in te zetten voor het zoeken naar niet-dodelijke oplossingen voor mens-dierconflicten.

We geven via GS dus mee om meer in te zetten op onderzoek naar diervriendelijke, niet-dodelijk oplossingen voor mens-dier conflicten., zoals landinrichting, ruimtelijke inrichting en technologische innovatie.[1]

3. Ons derde voorstel gaat over de economische inzet van het IPO. We moeten ook wat betreft ons economische systeem een transitie maken en dat zien we niet helemaal gereflecteerd in dit stuk, behalve deels in circulaire economie. Onze oproep zou zijn om duidelijker in te zetten op de brede welvaart economie, ook wel betekeniseconomie genoemd. Daarbij zou kunnen worden gekeken hoe IPO kan inzetten op het vergroten van het ecosysteem van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dat kan dan bijvoorbeeld ook gekoppeld worden aan de opstelling en uitwerking van in de IPO-Kaderbrief (p.22-23) genoemde Samenhangend Investeringsstrategie, gericht op verdere intensivering van innovatie. Het kan ook gekoppeld worden aan de afsprakenkader tussen o.a. provincie, Rijk, VNG en MKB op het gebied van breed en innovatief MKB.

4. Ten slotte nog over het opereren van het IPO zelf. We vragen het IPO om beter na te denken hoe ze volksvertegenwoordigers beter en tijdiger kunnen betrekken en te werken aan transparantie, zodat we weten wat het IPO aan het doen is en van plan is te doen. Dit wordt al jaren aangekaart, maar het IPO heeft een onbegrijpelijk stugge opstelling. Van een volwassen organisatie verwachten we nu echt grote stappen op dit vlak.


Verder vroegen we ons of er wordt nagedacht over efficiëntere besteding van het geld. Er wordt nu 940.000 euro extra gevraagd voor stikstofbeleid, terwijl we allemaal hebben gemerkt dat het huidige beleid dweilen met de kraan open is. Onze fractie heeft daar geen vertrouwen meer in. We hebben bronaanpak nodig, dus inzet op versnelling van de landbouwtransitie. Zet het extra geld voor stikstof in op het versnellen van die transitie. Dan pak je niet alleen stikstofproblemen effectiever aan, maar ook problemen met water en klimaat. Is daar binnen het IPO over nagedacht?


[1] https://noord-holland.statenin...

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer