Actie­agenda Actieve Mobi­liteit


Laat bij fiets­in­fra­structuur de natuur floreren

9 mei 2022

Zoals ik vorig jaar in deze commissie al stelde is de Partij voor de Dieren een voorstander van het bevorderen en ondersteunen van alle vormen van actieve mobiliteit. Het is schoner, gezonder, over het algemeen veiliger en neemt minder ruimte in. We zijn dus over het algemeen enthousiast, maar het zal u niets verbazen dat we toch een paar kanttekeningen hebben.

In de Actieagenda lezen we namelijk dat het een van de belangrijkste ambities is om het regionale netwerk van fietsinfrastructuur in de provincie op te waarderen en toekomstbestendig te maken.

Opwaarderen zegt wat mijn fractie niet alleen iets over capaciteit, maar juist ook over waardering! Een toekomstbestendig netwerk moet niet alleen functioneel zijn, maar zeker ook aantrekkelijk! Als fervent fietser weet ik dat de fysieke aantrekkelijkheid van de route vaak van net zoveel belang is als de functionaliteit. Anders kies ik net zo lief voor een andere vorm van mobiliteit. En daarom zie ik toch echt kansen die in deze verder prachtige agenda niet afdoende aandacht krijgen.

Als ik kijk naar het fotomateriaal in de agenda slaat me toch een beetje de schrik om het hart. Ook de ervaring die ik heb als ik soms noodgedwongen een stukje langs een volgens Duurzaam Veilig aangepaste provinciale weg of langs een bedrijventerrein moet fietsen, stemt mij enigszins bezorgd. Landschappen waarin de fietser niet alleen onbeschermd is tegen weersomstandigheden, maar ook nog eens een weinig aantrekkelijk en inspirerend decor om je door te verplaatsen.

En ik zeg bewust geen kans, maar kansen. Want als we in de actieagenda lezen dat de voordelen van het vergroten van het gebruik van actieve mobiliteitsvormen voor de samenleving op veel vlakken zichtbaar zijn: van ruimte voor woningbouw tot impact op gezondheid en klimaat, dan zien we nog meer mogelijkheden.

Hebben wij immers als Staten niet afgesproken om klimaat in samenhang met biodiversiteit aan te pakken, in lijn met wetenschappelijk advies? Daar ligt een mooie opgave die wat ons betreft pregnanter naar voren mag komen in de Actieagenda. Want een aantrekkelijke fietsinfrastructuur is er bij uitstek een waar natuur en biodiversiteit kunnen floreren. En is dat niet bij uitstek een gezondere leefomgeving, niet alleen om je door te verplaatsen maar ook om in te wonen. En dat voorzitter, draagt op zijn beurt weer bij aan de toekomstbestendigheid (wat als een van de belangrijkste ambities wordt opgevoerd).

Nog zo’n mooie ambitie uit het stuk:

“In een omgeving waar veel ruimte is voor voetgangers en fietsers is veel gelegenheid tot ontmoeting. In de leefomgeving zorgt dat voor versterking van het onderling vertrouwen.”

Ook daarom lijkt het onze fractie belangrijk dat die ontmoetingsplek ook daadwerkelijk een plek is waar men prettig vertoeft, anders zal er van ontmoetingen weinig sprake zijn vrezen wij.

Kortom: in de Actieagenda zijn alle bouwstenen aanwezig om een duidelijke ambitie uit te spreken om tot een fysiek aantrekkelijke, waar mogelijk natuurinclusieve fietsinfrastructuur te komen, maar die panklare voorzet voor open doel wordt helaas niet ingekopt.

Mijn fractie overweegt dan ook om met een motie te komen om in het vervolgtraject hier meer aandacht aan te besteden.

Voorzitter, als we kijken naar de acht actielijnen valt het op dat doorfietsroutes de hoogste prioriteit hebben, en recreatieve routes de laagste. En daar zien we toch wel een discrepantie als we kijken naar a. wat ik eerder stelde en b. sommige passages uit de actieagenda. Ik zal een aantal passages daaromtrent aanhalen:

“Om ongestoord te kunnen doorfietsen liggen doorfietsroutes bij voorkeur niet langs drukke autowegen.”

“We hebben aandacht voor de kwaliteit van de veerverbindingen binnen het doorfietsroutenetwerk. Zo zijn veerverbindingen in het waterrijke Noord-Holland onmisbaar voor goed functionerende wandel- en fietsnetwerken.”

“We promoten nieuwe doorfietsroutes en recreatieve fiets- en wandelroutes, onder andere met campagnes.”

In de voordracht wordt bovendien gesteld dat zo nodig waterschappen, natuurbeherende organisaties en recreatieschappen worden betrokken.”

Dit soort stellingen lijken toch echt een lans te breken voor een visie op het zoveel mogelijk combineren van doorfietsroutes en recreatieve routes, wat zoals al gememoreerd ook aansluit op mijn eerdere pleidooi. Met name in het gebied Laag-Holland liggen er nog wel enkele hiaatjes in het fietsroutenetwerk die we zouden kunnen wegwerken door naar slimme combinaties te kijken. De techniek ontwikkelt immers door, en het overbruggen van fysieke afstanden vergt steeds minder tijd.

Mijn fractie zou dus graag zien dat er in de Actieagenda iets nadrukkelijker de nadruk wordt gelegd op mogelijke combinaties van doorfietsroutes en recreatieve routes, ook voor de belevingswaarde. Dat zouden we via een aparte motie kunnen aankaarten, of kunnen meenemen in de eerder aangekondigde motie.

Voorzitter dan nog een puntje van zorg. Er zijn omvangrijke investeringen nodig voor de realisatie van doorfietsroutes die niet passen binnen bestaande provinciale subsidieregelingen en de Actieagenda gaat niet gepaard met extra financiële middelen. Kan de Gedeputeerde ons geruststellen dat de wel enigszins realistisch is dat de ambities waar gemaakt kunnen worden.

Als laatste wil ik toch nog even de aandacht vestigen op de rol van de kleinere stations in de ketenreis. Mijn fractie blijft van mening dat goede overstappunten in de regio een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de toename van actieve mobiliteit.

Interessant voor jou

Kadernota IPO: Aanpak klimaat- én natuurcrisis en rekening houden met dierenbelangen

Lees verder

Bijdrage PvdD over Initiatiefvoorstel CU over Burgerpeiling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer