Motie Groene geluids­schermen unaniem aange­nomen


29 juni 2015

In de PS-vergadering van 29 juni 2015 is een motie van de Partij voor de Dieren over groene geluidsschermen langs provinciale wegen unaniem aangenomen. In de motie, die mede werd ondertekend door de SP, GroenLinks, 50PLUS en de Ouderenpartij Noord-Holland, werd het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om op meerdere locaties waar de hinder van wegverkeer hoog is proefprojecten te starten met groene geluidschermen van bamboe, kokosvezels of andere innovatieve maatregelen.

De geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door het verkeer leidt tot ernstige gezondheidsschade. Bij een geluidsniveau van 60dB hebben omwonenden zelfs een verhoogde kans op een hartinfarct. GS koos in het Actieplan Geluid 2014-2018 echter alleen voor de maatregel van het aanleggen van stil asfalt om geluidhinder van wegverkeer tegen te gaan, wat slechts een minimaal effect heeft op het verminderen van de geluidsoverlast. Volgens GS was er voor geluidsschermen te weinig draagvlak en zijn schermen moeilijk landschappelijk inpasbaar. Wel doet de provincie mee aan een proefproject met geluidsschermen van bamboe.

Dit terwijl geluidsschermen tot wel twee keer zoveel geluidsreductie geven als stil asfalt, er in de zienswijzen op het Actieplan Geluid meerdere malen expliciet om een geluidsscherm wordt gevraagd en er veel aantrekkelijke en innovatieve groene geluidsschermen op de markt zijn van bijvoorbeeld bamboe en kokosvezels die goed landschappelijk inpasbaar zijn en op groter draagvlak kunnen rekenen.

Naast een motie over geluidsschermen heeft de Partij voor de Dieren twee moties ingediend over het verhogen van de ambitie in het Actieplan Geluid. De ene motie ging over het verlagen van de plandrempel om maatregelen tegen geluidhinder te nemen van 65 decibel naar 55 decibel, zoals ook de provincie Zuid-Holland hanteert. De andere motie vroeg om minimaal 25 procent in plaats van 2,5 procent van de huishoudens die overlast ervaren van de provinciale wegen van een oplossing te voorzien. Deze moties zijn verworpen.

Lees hier de bijdrage over het Actieplan Geluid 2014-2018.

Deze bijdrage was de maiden speech van ons nieuwe Statenlid Linda Vermaas. Zij houdt ook een weblog bij. Hierin schrijft ze over haar dagelijkse werkzaamheden voor de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten.