Weblog

Linda Vermaas »

Linda Vermaas is namens de Partij voor de Dieren Statenlid in de provincie Noord-Holland. In haar weblog schrijft ze over haar dagelijkse werkzaamheden voor de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten.

Weblog 10: De vis wordt duur betaald

Na een zomerreces dat voor mij vooral in het teken stond van het opvoeden van een nieuwe pup, is onze fractie ook tijdens de zomer volop bezig geweest met het behartigen van de belangen van dieren, natuur en milieu in de provincie Noord-Holland. Tijdens het reces hebben wij regelmatig schriftelijke vragen gesteld en gewerkt aan onze initiatiefvoorstellen, waaronder het voorstel “Koe in de wei, kalf erbij”, dat binnenkort opnieuw zal worden ingediend.

Tijdens de eerste Statenvergadering van dit politieke jaar stond de invulling van de nieuwe Wet Natuurbescherming, waarin onder andere het faunabeleid wordt geregeld, op de agenda. Fractievoorzitter Bram van Liere diende een groot aantal moties en amendementen in om het provinciale beleid op het gebied van natuur, faunabescherming en de jacht aan te passen. Helaas vond een meerderheid van de Staten dat er nog meer ganzen moeten worden afgeschoten, en ook willen zij niet dat dierenwelzijnsorganisaties en maatschappelijke organisaties een rol krijgen in de Faunabeheereenheid. Gelukkig werd een aantal amendementen wel aangenomen, waardoor er onder andere kritischer gekeken zal worden naar de effectiviteit van beheerplannen. Uiteraard blijven wij inzetten op een einde van de jacht.

Bij de eerste Statenvergadering na het reces stond ook de Visie Waterrecreatie op de agenda. Ik heb daarbij betoogd dat hengelen zeer dieronvriendelijk is, en niet door de provincie gestimuleerd zou moeten worden. De Gedeputeerde - die zelf ook hengelt - vond het lijden van vissen vooral een “kwestie van geloof”, en wil de wetenschappelijke conclusie, dat vissen wel degelijk pijn ervaren wanneer zij aan de haak geslagen en op het droge gevist worden, niet onderschrijven. Ook de motie, waarin ik Provinciale Staten opriep hobby’s die dierenleed veroorzaken af te keuren, haalde het niet. Bijna alle partijen vinden dus dat het voor de lol pijn doen van dieren gewoon moet kunnen, terwijl een meerderheid van de bevolking dit afkeurt.

Tijdens de bespreking van het nieuwe Investeringskader voor het Waddengebied betoogden wij dat elke vorm van visserij in de Waddenzee op dit moment schadelijk is, omdat het ecologisch evenwicht ernstig is verstoord. Wij vroegen daarom om meer geld voor het project VisWad, dat beoogt om garnalenvergunningen op te kopen zodat er minder gevist wordt op garnalen in de Waddenzee. Het college was dit met ons eens, en heeft zich bereid verklaard zich hiervoor in te zetten. Een mooi resultaat!

Tot de volgende weblog!

Linda

Weblog 9: Nog een wereld te winnen...

Na alle voorbereidingen was het dan eindelijk zover: het initiatiefvoorstel “Koe in de wei, kalf erbij” is op 13 juni besproken in de commissie Natuur, Landbouw en Milieu. Dit is altijd een spannend moment, omdat de andere partijen hun mening over...

Weblog 8: In actie voor koeien, kalfjes en bijen

Het weer doet de laatste tijd dikwijls anders vermoeden, maar het is lente! Dat betekent dat de meeste Noord-Hollandse koeien weer de wei in mogen. Uit het vrolijke gedans en gehuppel blijkt hoezeer de koeien dat tijdens de lange winter gemist hebben....

Weblog 7: Koeien, vissen en vasthouden aan je idealen

Op 24 februari heeft de Nicolaas G. Pierson Foundation het onderzoek “De echte prijs van melk” gepubliceerd. Wat blijkt: de melk wordt duur betaald, want de maatschappelijke kosten van melk zijn hoger dan de opbrengsten! In het initiatiefvoorstel...

Weblog 6: Tirannie van de meerderheid?

De laatste Provinciale Statenvergadering van 2015 stond in het teken van het vertrek van Gedeputeerde Ralph de Vries. Vorige maand besloot de D66 bestuurder dat hij niet langer lid wilde zijn van het Noord-Hollandse College van Gedeputeerde Staten, omdat...

Weblog 5: Water en wetenschap

Het ene na het andere onderzoek toont aan dat het met de kwaliteit van onze leefomgeving zeer slecht gesteld is: denk aan klimaatverandering, het verlies van de biodiversiteit, de kwaliteit van het oppervlaktewater, en ga zo maar door. Daarom riepen wij...

Weblog 4: Blauwalg, ultrafijnstof en klimaatverandering

Aan bronbeleid wordt nog veel te weinig gedaan in de provincie Noord-Holland. Zo wordt de impact van de landbouw op de leefomgeving nog veel te weinig onderkend. Door overbemesting belandt er teveel fosfaat in het (zwem)water, waardoor er blauwalg...

Weblog 3: Bomen, planten, bloemen en zaden

Het reces is voorbij en dat betekent dat de eerste politieke activiteiten zich weer aandienen. Zo ook het schrijven van een nieuwe weblog! Dit derde weblog staat geheel in het teken van alles wat groeit en bloeit en hoe bomen, planten, bloemen en...

Weblog 2: Megastallen & maiden speeches

Na een periode van relatieve rust stonden de afgelopen weken in het teken van commissievergaderingen, debatten, werkgroepactiviteiten en mijn eerste speech in de Provinciale Statenvergadering. Onze Werkgroep Amsterdam vertoonde op 17 juni de film...

Weblog 1: Koeien horen in de wei, met het kalf erbij!

Deze week was de melkindustrie veel in het nieuws naar aanleiding van een zeer verontrustende uitzending van Zembla. Te zien was hoe een melkveehouder sprak over het gewenste magere en uitgemergelde postuur van zijn koeien, en hoe hij de meer bespierde...

 
Volgende pagina