Motie Verste­viging van de omge­vings­diensten


CU, PvdD

14 november 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 november 2022, ter bespreking van agendapunt 10, “Begroting 2023” (VD-55),

constaterende dat:

  • de vergunningverlening en handhaving rondom een aantal grote bedrijven in Noord-Holland veel aandacht vraagt, waaronder bij TATA Steel;
  • er situaties zijn geweest waarin de omgevingsdiensten pas na veel klachten en handhavingsverzoeken vanuit inwoners aan de slag zijn gegaan;
  • de OD NZKG verschillende lasten onder dwangsom heeft opgelegd aan TATA Steel;

overwegende dat:

  • wij verschillende signalen horen dat de mankracht bij de omgevingsdiensten te beperkt is en het verloop onder personeel groot;
  • het voor de geloofwaardigheid van de het provinciale milieubeleid essentieel is dat er voldoende mankracht en expertise aanwezig is bij de omgevingsdiensten;

verzoeken GS:

  • in de begroting voor de komende 5 jaar 300.000 euro extra op te nemen voor de uitvoering VTH taken (2.2.1);
  • deze lasten te dekken uit de lasten onder dwangsom die door de OD’s zijn verbeurd;
  • met de omgevingsdiensten een plan uit te werken voor een 5-jarig versterkingsprogramma dat de effectiviteit en kwaliteit van de VTH taken ten goede komt;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

JA21, CDA, PvdD, PVV, SP, CU

Tegen

GroenLinks, PvdA, VVD, D66, FvD, 50Plus/PvdO