Motie Geen prijs­stijging busvervoer in Noord-Holland


CU, SP, PvdD

14 november 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 november 2022, ter bespreking

van agendapunt 10, “Begroting 2023” (VD-55),

constaterende dat:

  • er momenteel sprake is van ongekend inflatie;
  • veel inwoners in de problemen komen door deze prijsstijgingen;
  • de verwachting is dat het tarief voor de bus in 2023 met 7% zal stijgen;

overwegende dat:

  • de vervoerders vrijheid hebben om tarieven wel of niet te verhogen;
  • de provincie de bijdrage aan de vervoerders kan verhogen om een prijsverhoging voor reizigers te voorkomen;

verzoeken GS:

  • de ambitie uit te spreken dat het tarief voor het busvervoer in Noord-Holland in 2023 gelijk blijft aan het tarief in 2022;
  • met de concessiehouders voor het busvervoer in gesprek te gaan om te bepalen met welke extra provinciale bijdrage een prijsverhoging voor reiziger, te voorkomen;
  • hiervoor ruimte te zoeken in de begroting en P5 een voorstel voor te leggen bij de eerste begrotingswijziging;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

GroenLinks, VVD, PvdA, D66, JA21, CDA, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Lutkemeerpolderen

Lees verder

Motie Versteviging van de omgevingsdiensten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer