Motie twee­we­ke­lijkse infor­ma­tie­voor­ziening aan de Staten inzake Tata Steel/Harsco Metals


Motie van CDA, SP, PvdD, CU, Denk, 50PLUS, PVV, FvD

17 juni 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 17juni 2019,

constaterende dat:

- over de grafietregens van Tata Steel! Harsco Metals en de gevolgen voor de volksgezondheid nog veel onduidelijk is, maar in het recente RIVM-onderzoek zorgwekkende conclusies getrokken worden;

- bij Provinciale Staten veel vragen leven rondom het proces van de uitvoering van de VTH taken tot dit moment, alsmede wat de toekomstige ontwikkelingen op dit dossier zullen zijn.

overwegende dat:

- het college eerder toegezegd heeft Provinciale Staten op de hoogte te houden van de gang van zaken en de ontwikkelingen rondom Tata Steel/Harsco Metals;

- Provinciale Staten sindsdien summier informatie over de situatie hebben ontvangen;

draagt het College van GS op:

- actief elke twee weken een update te geven van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen rondom Tata Steel/Harsco Metals,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Overgenomen

Voor

VVD, SP, PVV, PvdD, PvdA, OuderenpartijNoord-Holland, GroenLinks, Denk, D66, CU, CDA, Forum voor Democratie, Fractie Baljeu NH

Tegen