Motie Stop de grafiet­regens Tata Steel


van Groen­Links, D66, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, CU, CDA

17 juni 2019

Constaterende dat:

- er reeds langere tijd veel maatschappelijke onrust heerst rond overlast ondervonden van Tata Steel en het op haar terrein gevestigde bedrijf Harsco Metals Holland B.V.(Harsco); In 2016 de eerste ‘grafietregens’ op Wijk aan Zee neerdaalden;
- per 1 november 2018 door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied(OD NZKG) aan Harsco een eerste last onder dwangsom is opgelegd, die inmiddels is ‘volgelopen’: de dertigste dwangsom van EUR 5.000,-- is in januari j.l. verbeurd;
- op 22januari 2019 aan Harsco een tweede last onder dwangsom is opgelegd van EUR 25.000,--, waarvan er tot op heden acht zijn verbeurd;
- deze dwangsommen mede zijn gericht op het voorkomen van grafietregens; Uit een voorlopig rapport van het RIVM blijkt dat de grafietregens (o.a.) lood bevatten in een concentratie die ongewenst is wegens het effect op de gezondheid, met name die van jonge kinderen;
- en dat 9 Juni j.l. voor het laatst door Tata een grafietalarm is afgegeven; Tata voornemens is de grafietregens op termijn te voorkomen door overkapping van de veroorzakende werkzaamheden, en dat realisatie van deze hal wordt verwacht in april 2020;

overwegende dat:
- de provincie alles in het werk moet stellen om haar inwoners te beschermen tegen ontoelaatbare gevaren voor de volksgezondheid;
- sinds 1 november 2018 door de OD 55 fysieke controles zijn uitgevoerd waarbij twee maal een last onder dwangsom is opgelegd waarvan er inmiddels 38 zijn verbeurd;
- het opleggen van dwangsommen er tot op heden niet toe heeft geleid dat Wijk aan Zee is gevrijwaard van grafietregens;
- de opbrengst van de dwangsommen in beginsel aan de Algemene Middelen van de Provincie wordt toegevoegd;

draagt Gedeputeerde Staten op om:
- voor het zomerreces de Staten te informeren over de escalatieladder; een ladder die inzicht geeft in alle mogelijkheden en instrumenten van GS en OD NZKG om maatregelen te nemen en daarbij laat zien in welke situatie een volgende stap op de ladder wordt gezet; Waarbij o.a. wordt meegenomen de mogelijkheid om het toezicht op de aan Tata en Harsco verleende vergunningen zodanig te intensiveren dat 24/7 controle wordt uitgevoerd (danwel door fysieke aanwezigheid, dan wel op enige andere manier) zodat élke overtreding van de voorwaarden van de verleende vergunningen tot het verbeuren van een dwangsom zal leiden;
- de opbrengst van de dwangsommen toe te voegen aan het VTH-budget zodat daarmee de extra inspanningen van de OD NZKG kunnen worden gefinancierd;
- voorts van alle vergunningen die verband houden met de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen nagaan of aan alle gestelde vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en maatregelen te nemen als dit niet zo is;

en tenslotte draagt PS zichzelf op bijvoorbeeld de Randstedelijke Rekenkamer te verzoeken om een vervolgonderzoek te starten naar de kwaliteit van de uitvoering van de VTH taken door de OD, de rol van de provincie daarbij en met adviezen te komen dit te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GL, Partij voor de Dieren, SP, CU, 50+, Denk, CDA, PvdA, D66, Forum voor Democratie, Fractie Baljeu NH, VVD

Tegen