Motie Provin­cie­fonds en ambities Klimaat­ak­koord


van SP, PvdD

8 juli 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in openbare vergadering bijeen op 8 juli 2019;

constaterende dat:
- de Rijksoverheid een flink bedrag (11 miljard euro) als overschot heeft in 2018 en dit kan worden gezien als ‘onderbesteding’ (“het Rijk heeft minder uitgegeven”);
- tussen de diverse overheden sprake is van het ‘trap-op, trap-af’ - principe;
- door de onderbesteding de omvang van het Provinciefonds zeer waarschijnlijk kleiner wordt;
- er vanuit de afspraken in het Klimaatakkoord opgaven zullen worden gesteld op provincieniveau;

overwegende dat:
- er op veel vlakken sprake is van een dubbele bezuiniging: het Rijk geeft minder uit en de provincie ontvangt daardoor minder geld om kunnen besteden;
- er een stevige ambitie in het coalitieakkoord Noord-Holland ligt om afspraken te maken die leiden de aanpak van klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie;
- de provincie de mogelijkheden moet kunnen uitbreiden om voor alle inwoners financiële maatregelen te treffen om de afspraken in het Klimaatakkoord zo financieel-neutraal mogelijk te kunnen uitvoeren en vooral de mensen met een lager en middeninkomen een tandje bij zouden moeten kunnen zetten;

besluiten het college op te roepen:
- een krachtig signaal af te geven richting het Rijk, waarmee ze haar zorgen uit over de ontwikkelingen betreffende de omvang van het provinciefonds, dat kan zowel apart als in IPO-verband;
- alles in het werk te stellen om de omvang van het provinciefonds te vergroten om de ambities gesteld in het Klimaatakkoord op provinciaal niveau voor zoveel mogelijk inwoners te kunnen bekostigen en te ondersteunen,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, 50Plus/PvdO, Denk

Tegen

GL, VVD, D66, PvdA, CDA, PVV, CU, Fractie Baljeu

Lees onze andere moties

Motie Stop de grafietregens Tata Steel

Lees verder

Motie Werkgroep jeugdparticipatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer