Motie Werkgroep jeugd­par­ti­ci­patie


van PvdA, GL, CDA, SP, PvdD, DENK, CU, D66, VVD, 50plus/PvdO

8 juli 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in openbare vergadering bijeen op 8 juli 2019

Constaterende dat:

- er in de vorige Statenperiode verschillende activiteiten zijn ontwikkeld ten behoeve van jeugdparticipatie in Noord-Holland;
- een aantal van deze activiteiten erg succesvol was en bijdroeg aan het informeren en raadplegen van Noord-Hollandse jongeren aangaande provinciale uitdagingen zoals ProDemos en de NJR ‘Provinciestrijd’;
- het activeren van jeugd bijdraagt aan een sterkere democratie.

overwegende dat:

- de provincie Noord-Holland staat voor een transparante en open democratie; - De provincie Noord-Holland staat voor goede burgerparticipatie;
- het motiveren, informeren, laten adviseren, raadplegen en waar mogelijk mee laten beslissen van de Noord-Hollandse jeugd daar onderdeel van uitmaakt;
- het coalitieakkoord streeft naar bestuurlijke vernieuwing en vergroting van de burgerparticipatie in de breedste zin van het woord;
- jeugdparticipatie een andere aanpak vereist dan ‘gewone’ burgerparticipatie bij provinciale besluiten;
- ProDemos overgenomen door het concern als doorgaand beleid;

spreken uit:

- opnieuw een werkgroep Jeugdparticipatie in te stellen;
- deze werkgroep Jeugdparticipatie opdracht te geven om bij de behandeling van de begroting 2020 met voorstellen te komen die bijdragen aan het verbeteren van de betrokkenheid van de Noord-Hollandse jeugd het politieke en bestuurlijke proces;
- daarin mee te nemen de bestaande activiteiten op dit gebied, als ook nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld een ‘JongerenStaten en JongerenCDK’,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GL, VVD, D66, PvdA, CDA, PvdD, PVV, SP, CU, 50Plus/PvdO, Fractie Baljeu, Denk

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Provinciefonds en ambities Klimaatakkoord

Lees verder

Motie Geen investeringen in vervuilende biomassa

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer