Motie Geen inves­te­ringen in vervui­lende biomassa


van PvdD, FvD, Denk, SP, PvdA, GL, VVD, CU

8 juli 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in openbare vergadering bijeen op 8 juli 2019

Constaterende dat:
- de provincie in 2014 het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV (PDENH) heeft opgericht voor de verwezenlijking van de ambities op het gebied van duurzame energie;
- PDNH tot nu toe 1,3 miljoen euro heeft geïnvesteerd in biomassa; - Volgens het huidige investeringsreglement PDENH in biomassa zou kunnen investeren, waarbij de winning van biomassa door het verbranden van hout niet uit te sluiten is;

overwegende dat:
- in het coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken” erkend wordt dat er steeds meer maatschappelijke weerstand is tegen biomassacentrales;
- o.a. de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en Natuur en Milieu tot de conclusie zijn gekomen dat het winnen van biomassa uit houtstook niet duurzaam is en subsidies voor dit soort initiatieven niet de beoogde duurzaamheidsdoelen bereiken;
- het nu niet helder afgebakend is welke soort biomassa als duurzaam wordt gezien en in welke soort wel en niet mag worden geïnvesteerd in het kader van PDENH;

gehoord de discussie, verzoeken het college om:
- voordat een nieuw investeringsvoorstel van PDENH wordt goedgekeurd, met PDENH in overleg te treden en de duurzaamheidsdoelstellingen zo aan te passen dat er geen investeringen kunnen worden gedaan in projecten die winning van biomassa uit hout(stook) beogen;
- zich uit te spreken tegen investeringen in biomassa die bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- in de eerste commissievergadering na het reces het investeringsreglement van PDENH te agenderen, teneinde de commissie in de gelegenheid te stellen voorstellen te formuleren om dit aan te passen,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen