Partiele herziening Omge­vings­ver­or­dening 2020: Motie geen wind­tur­bines in NNN


SP, PvdD

23 mei 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,

constaterende dat:

• voor Natura 2000 (in NNN) heel strenge regels gelden;

• er voor de wijziging Omgevingsverordening wordt voorgesteld dat onder voorwaarden turbines in NNN geplaatst mogen worden zonder dat het oppervlak daarvan afneemt;

overwegende dat:

• het niet duidelijk is hoe de afname van NNN door het plaatsen van windturbines gekwantificeerd wordt;

• het daardoor niet duidelijk kan zijn hoeveel compensatie er zou moeten plaatsvinden;

besluit:

  • heel duidelijke en kwantificeerbare regels op te stellen alvorens toestemming tot plaatsing in NNN te geven;.

en gaat over tot de orde van de dag.
Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, FvD, JA21, SP, DENK

Tegen

CDA, CU, D66, GroenLinks, Liberaal NH, PVV, PvdA, VVD