Omge­vings­ver­or­dening 2020: Motie uitbreiding natuur bij de Oever­landen


SP, D66, PvdD

23 mei 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen;

constaterende dat:

  • tussen de A4 en de Nieuwe Meer Park de Oeverlanden ligt; een authentiek en bijzonder recreatie- en natuurgebied;
  • er voor dit gebied een kersverse ontwikkelstrategie is gelanceerd¹ ;
  • het gebied tot de ecologische hoofdstructuur behoort, terwijl de west- en zuidoever van de Nieuwe Meer tot NNN behoren;

overwegende dat:

  • twee zogeheten natte weilanden aldaar buiten de ontwikkelstrategie zijn gelaten, maar die gezien de natuurwaarden daar logischerwijs wel bij behoren;

verzoekt GS:

  • te onderzoeken of het mogelijk is om deze twee weilanden aan het gebied toe te voegen, zodat er een mooi en logisch afgerond natuurgebied ontstaat, met uitbreiding van NNN als gevolg;

en gaat over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, DENK, GroenLinks, PvdD, PvdA, SP

Tegen

FvD, JA21, Liberaal NH, PVV, VVD