Motie bij Actie­agenda Actieve Mobi­liteit 2022-2027: betrek mensen met een mobi­li­teits­be­perking


D66, PvdD, CU, Groen­Links, VVD

23 mei 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 23 mei 2022, hebben kennis genomen van de statenvoordracht “Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 & Regionaal Toekomstbeeld Fiets”, gehoord de beraadslagingen in de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid en in Provinciale Staten;

constaterende dat:

• in de Actieagenda Actieve Mobiliteit mensen met een mobiliteitsbeperking geen plek hebben gekregen;

• door GS toegezegd is in de afbeelding op pagina 4 van de Actieagenda een persoon met een rolstoel op te nemen;

overwegende dat:

• de Actieagenda Actieve Mobiliteit ook bijdraagt aan de toegankelijkheid, kwaliteit, bruikbaarheid en veiligheid van infrastructuur voor personen met een mobiliteitsbeperking;

• door het ontbreken van deze groep personen in de Actieagenda deze voordelen slechts onbewust en als ‘bijvangst’ worden gerealiseerd;

• in het VN-verdrag Handicap uit 2016 staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Op alle terreinen die voor hen, net als voor ieder ander, belangrijk zijn, waaronder expliciet vervoer, sport en andere vrijetijdsbesteding;

• dit verdrag is opgenomen in de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte;

• het beleidsmatig, vroegtijdig betrekken van de belangen van personen met een mobiliteitsbeperking bij de uitvoering van deze Actieagenda Actieve Mobiliteit waarbij zoveel mogelijk specifieke inrichtingseisen voor deze groep personen in de uitvoering van concrete projecten mee worden genomen bijdraagt aan de toegankelijkheid van Provinciale infrastructuur en bijdraagt aan een inclusievere samenleving;

verzoeken het college om:

• personen met een mobiliteitsbeperking een plaats te geven in de Actieagenda Actieve Mobiliteit;

• bij de uitwerking van deze Actieagenda Actieve Mobiliteit en de uitvoering in concrete projecten personen met een mobiliteitsbeperking vroegtijdig te betrekken met als doel te bezien op welke manier specifieke inrichtingseisen voor deze groep personen kunnen worden meegenomen;

• de Staten over de voortgang en uitvoering hiervan actief te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, JA21, Liberaal NH, PVV, PvdD, PvdA, SP, VVD

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Omgevingsverordening 2020: Motie uitbreiding natuur bij de Oeverlanden

Lees verder

Motie bij Actie agenda Actieve Mobi­liteit 2022-2027: aantrekkelijke doorfietsroutes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer