Motie Zorg­vuldige check op claims van Tata


PvdD, JA21, SP, Volt

11 december 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11 december ’23, ter behandeling van motie vreemd aan de orde van de dag;

constaterende dat;

 • het RIVM dit voorjaar concludeerde dat de gemeten concentraties PAK’s en metalen in de omgeving van Tata Steel ‘ongewenst zijn voor de gezondheid van kinderen;
 • er een motie bijna unaniem is aangenomen die vroeg om een onafhankelijke controle om te bepalen of Tata Steel de claim van de 50% reductie van kankerverwekkende PAK’s over het hele terrein inderdaad heeft waargemaakt;
 • GS zich in de uitvoering van de motie echter opnieuw voornamelijk gaat baseren op cijfers van Tata Steel zelf, te weten het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV), terwijl dit precies niet de bedoeling van de motie was;
 • eerder is gebleken dat het e-MJV op zijn minst niet volledig is, er te weinig metingen zijn, en diffuse emissies niet worden meegenomen;
 • onlangs de Reclame Code Commissie oordeelde dat Tata de 50% reductie van PAK’s niet kan claimen, omdat het bedrijf geen zicht heeft op de totale uitstoot van PAK’s vanaf het Tata-terrein. Tata kan geen cijfers leveren over de PAK-uitstoot van de verouderde en lekkende kooksgasfabrieken en PAK’s die vrijkomen door opwaaiend stof van de kolenbergen;

overwegende dat;

 • Tata haar PAK-claim baseert op visuele inspecties op een klein deel van het terrein en op basis van een proef bij de Sinterfabriek. De OD heeft ter controle nog steeds geen aanvullende emmissiemetingen hier van Tata gekregen;
 • de kooksgasfabrieken volgens RIVM een grote bron zijn PAK’s, maar juist de PAK-uitstoot van die fabrieken nog altijd niet goed in beeld is en ondertussen blijkt dat metingen daar niet correct zijn uitgevoerd en de stofmonitoren niet goed gekalibreerd;
 • het onafhankelijk onderzoek dat de ODNZKG hier laat uitvoeren door SGS komt nog steeds niet goed van de grond;
 • omwonenden door dit alles het vertrouwen kwijtraken;
 • het daarom van groot belang is dat de provincie/OD heel zorgvuldig is in het verifiëren van de PAK-claim van Tata Steel en geen voorbarige uitspraken gaat doen op basis van voornamelijk de data van Tata in de e-MJVs;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • geen conclusies te trekken over de reductie van PAK’s op basis van voornamelijk de e-MJVs van Tata Steel;

en gaan over tot de orde van de dag.
Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, JA21, Volt, SP, 50Plus, CU

Tegen

PVV, CDA, FvD