Motie Meer onaf­han­kelijk meten bij Tata


PvdD, JA21, SP, Volt

11 december 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11 december ’23, ter behandeling van motie vreemd aan de orde van de dag;

overwegende dat:

  • de provincie sinds de jaren zeventig weet dat er veel schadelijke stoffen door Tata Steel worden uitgestoten;
  • er na decennia nog steeds geen fijnmazig en volledig meetnetwerk is opgebouwd dat zoveel mogelijk continue inzicht zou kunnen geven in de uitstoot schadelijke stoffen. Tata Steel kan o.a. hierdoor steeds beweringen doen over de reductie van uitstoot, zonder dat die onafhankelijk te controleren zijn door de provincie;
  • de provincie op deze manier in grote mate afhankelijk blijft van de data van Tata, maar Tata Steel meermaals heeft laten zien dat ze niet blind te vertrouwen zijn;
  • er nu zes meetpunten van het luchtmeetnet in de IJmond staan, waarvan drie officiële juridische meetpunten zijn;
  • voor het vertrouwen van de omwonenden en voor het goed kunnen handhaven (ook op eventuele maatafspraken) het belangrijk is te investeren in onafhankelijk, continue en fijnmazig meten;
  • inmiddels bewezen is dat door de uitstoot van Tata mensen ziek kunnen worden;

gehoord de discussie,

verzoeken GS om:

  • te verkennen (desnoods met het Rijk) welke mogelijkheden er zijn om extra in te zetten op onafhankelijk, continu en fijnmazig meten van gevaarlijke stoffen bij Tata Steel (op en buiten het terrein), waaronder het inzetten van extra (juridisch geldende) meetpunten waar gekeken wordt naar de belangrijkste schadelijke stoffen zoals PAK’s, NO2 en SO2;
  • over de opties in het eerste kwartaal van 2024 te rapporteren aan PS;

en gaan over tot de orde van dag.Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, JA21, Volt, SP, 50Plus, CU

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, PVV, CDA, FvD

Lees onze andere moties

Motie Kooksgasfabrieken Tata Steel: naleving voorschriften afdwingen i.p.v. ‘bevorderen’

Lees verder

Motie Zorgvuldige check op claims van Tata

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer