Motie Kooks­gas­fa­brieken Tata Steel: naleving voor­schriften afdwingen i.p.v. ‘bevor­deren’


PvdD, JA21, SP, Volt

11 december 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11 december ’23, ter behandeling van motie vreemd aan de orde van de dag;

overwegende dat:

 • passages uit de VTH-brief november ’23 over de kooksgasfabrieken zijn:
 • “De recente toename in het aantal ongewone voorvallen (..);
 • “(..) worden er extra middelen ingezet richting het bedrijf om de naleving te bevorderen
 • “(..) op management- en directieniveau gesprekken worden gevoerd over verbetermaatregelen en de uitvoering daarvan”
 • “de continue stofmonitoren van de kooksgasfabrieken niet valide gekalibreerd bleken te zijn”
 • “de metingen niet correct zijn uitgevoerd, omdat een bepaalde parameter gemeten had moeten worden conform de geldende meetnorm (en niet: berekend)”;
 • metingen aan diffuse emissies nog steeds niet gedaan;
  • het doel van handhaving is dat het bedrijf de regels naleeft;
  • de uitstoot van de kooksgasfabrieken grote hoeveelheden zeer schadelijke en veelal kankerverwekkende stoffen naar de lucht betreft, met grote gezondheidsrisico’s tot gevolg;

  gehoord de discussie,

  verzoeken GS om:

  PS een overzicht te geven welke wet- en regelgeving precies afgelopen jaren is overtreden bij de kooksgasfabrieken;

  naleving van de voorschriften voor de kooksgasfabrieken zoveel mogelijk af te laten dwingen in plaats van te ‘bevorderen’;

  hierover in het eerste kwartaal van volgend jaar een brief te sturen aan PS;

  en gaan over tot de orde van de dag.


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, D66, Volt, SP, 50Plus, CU, JA21

  Tegen

  BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, PVV, CDA, FvD