Motie Vervolgstappen controle en sturing klimaat en ecolo­gisch beleid


PvdD, Volt, D66

10 juli 2023

provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op L0 juli 2023,ter behandeling van de voordracht Kaderbrief 2024 (VD-39);

constaterende dat:

 • Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland ambities op het gebied van klimaat en ecologie hebben afgesproken, maar op dit moment een deel van de provinciale ambities onvoldoende kan controleren, omdat er geen jaarlijks overzicht of reflectie is op die ambities;
 • Gedeputeerde Staten (GS) op verschillende momenten in de P&C cyclus verantwoording moet afleggen en PS de taak heeft om te controleren en eventueel bij te sturen;
 • in november 2022 de moties "Klimaatbegroting" en "Maak opbrengsten klimaatbeleid zichtbaar" zijn aangenomen, waarmee wordt getracht te werken aan doelmatigheid en doeltreffendheid van provinciaal beleid; [1, 2]
 • daarom heeft het Adviesbureau Berenschot de verkenning "Klimaatbegroting en Synergiën van klimaatbeleid" opgesteld over de mogelijkheden om tot een "klimaatbegroting" te komen en de manier waarop de baten van ons ecologisch- en klimaatbeleid meer in beeld kunnen worden gebracht; [3]

overwegende dat:

 • deze verkenning van Berenschot positief is over het nut van bovengenoemde instrumenten en concrete adviezen geeft voor vervolgstappen;
 • uit de verkenning blijkt dat een klimaatcylcus een instrument is dat afgewogen besluitvorming over de doelmatige en doeltreffende inzet van middelen ondersteunt en inmiddels door meerdere overheden nationaal en internationaal wordt toegepast. De term en inzet van een "klimaatcyclus" ook aansluit bij de insteek van het Rijk en beter recht doet aan de doelstelling van de koppeling van het klimaatbeleid
  aan de P&C cyclus;
 • daarbij het advies is om, gezien de onzekerheden en hoge dynamiek binnen de transitieopgaven, de provinciale activiteiten 'adaptief te programmeren' en 'lerend te monitoren' op de behaalde resultaten (al lerende te doen en al doende te leren);
 • een integrale koppeling aan de gehele begroting daarbij volgens Berenschot recht zou doen aan integraliteit van de klimaatopgave;
 • ook blijkt dat inzicht in 'baten' van klimaat- en ecologisch beleid kan bijdragen aan betere communicatie en draagvlak en PS een instrument biedt om tegenstrijdigheden in beleid te
  minimaliseren en het beleid zo effectief en (kosten)efficiënt mogelijk te maken;
 • dit bijdraagt aan versterking van opgavegericht werken en doelmatigheid, doeltreffendheid en kostenefficiëntie van beleid;
 • na bijvoorbeeld 2 jaar geëvalueerd kan worden;


roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

 • om voor de bespreking van de Begroting 2024 te komen met een voorstel over op welke manier GS vervolgstappen neemt met de adviezen uit de verkenning "Klimaatbegroting en Synergiën van klimaatbeleid";
 • deze met de commissie te bespreken;

en gaan over tot de orde van de dag.

lnes Kostić, Partij voor de Dieren
Maik de Weerdt, Volt
Emre Kanik, D66

1 https://noordholland.partijvoordedieren.nl/moties/klimaatbegroting

2 https://noordholland.partijvoordedieren.nl/moties/maak-opbrengsten-klimaatbeleid-zichtbaar

3 https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Documenten/Bijlage-2-bij-CO2-impactanalyse-Klimaatbegroting_en_synergie_klimaatbeleid.pdf


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Duidelijkheid financiële gevolgen coalitieakkoord 'Verbindend vooruit'

Lees verder

Motie Betekenisvolle plek voor Brede Basismonitor in Kaderbrief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer