Motie Bete­ke­nis­volle plek voor Brede Basis­mo­nitor in Kader­brief


PvdD, Volt, CDA, CU

10 juli 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 juli 2023, ter behandeling van de

voordracht Kaderbrief 2023 (VD-39);

constaterende dat

  • met de Kaderbrief beleidsontwikkelingen worden benoemd en door PS kaders gesteld voor de jaarplannen en de begroting voor volgend jaar;
  • Noord-Holland een Brede Basismonitor heeft, die jaarlijks de belangrijke ontwikkelingen van welvaart in Noord-Holland in de brede zin van het woord laten zien (gezondheid, schone leefomgeving, etc.);

overwegende dat:

  • volgens de provincie de functie van de Brede Basismonitor is "om ontwikkelingen te signaleren en op de agenda te zetten, met als uiteindelijk doel om de grotere beleidsvraagstukken in een breder perspectief te kunnen beschouwen en bespreken;"
  • de provincie in de Kaderbrief echter hier niet op reflecteert en niet aangeeft hoe de provincie de ontwikkelingen uit de Brede Basismonitor heeft gebruikt om afwegingen in de Kaderbrief te maken;
  • eerder hebben partijen aangegeven te willen dat de Brede Basismonitor actief wordt gebruikt en is met PS afgesproken om de Brede Basismonitor beter te integreren in het de P&C cyclus;
  • de Brede Basismonitor in de Kaderbrief nu feitelijk alleen is opgenomen door te verwijzen naar de website van de provincie;
  • dit geen recht doet aan de waarde van de Brede Basismonitor en het werk dat daarin wordt gestoken;

gehoord de discussie,

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

  • om volgend jaar in de Kaderbrief 2025 te reflecteren op de ontwikkelingen uit de Brede Basismonitor en aan te geven hoe die zijn gebruikt bij het maken van de keuzes in de Kaderbrief;

en gaan over tot de orde van de dag.

lnes Kostić, Partij voor de Dieren
Maik de Weerdt, Volt
Dennis Heijnen, CDA
Michel Klein, CU


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Volt, CDA, SP, 50Plus, CU

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, JA21, PVV, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vervolgstappen controle en sturing klimaat en ecologisch beleid

Lees verder

Motie: Vrijspelen middelen voor een vitale democratie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer