Motie: Vrij­spelen middelen voor een vitale demo­cratie


Volt, PvdD

10 juli 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 juli 2023, ter behandeling van Kaderbrief 2024 (VD-39)

Constaterende dat

 • het vergroten van betrokkenheid van bewoners bij de politiek bijdraagt aan een sterkere democratie;
 • burgerparticipatie leidt tot beter vertrouwen in de overheid en politiek;
 • in de vorige Statenperiode uitgangspunten voor participatie zijn opgesteld;
 • de provincie een succesvolle burgerraadpleging PPLG heeft uitgevoerd;
 • provinciale opgaven zoals wonen en het landelijke gebied zich goed lenen voor burgerpanels en burgerberaden;

Overwegende dat:

 • de provincie streeft naar goede vormen van burgerparticipatie;
 • er breed draagvlak in de Staten is om de werkgroep participatie voort te zetten;
 • de coalitie de ambitie heeft om burgerpanels en burgerberaden te organiseren;
 • in Europa succesvolle burgerberaden zijn georganiseerd, bijvoorbeeld het lerse burgerberaad over een grondwetswijziging;
 • de Kaderbrief geen kaders schetst voor middelen om burgerparticipatie van te bekostigen;

Roept GS op om:

 • bij de provinciale begroting 2O24 een geoormerkt budget vrij te maken, om de beste vormen te kiezen voor het inzetten van burgerberaden, burgerpanels en co-creatie.

en gaan over tot de orde van de dag.

Maik de Weerdt, Volt
lnes Kostić, Partij voor de Dieren


  Status

  Aangehouden

  Voor

  Tegen

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie Betekenisvolle plek voor Brede Basismonitor in Kaderbrief

  Lees verder

  Motie: Duidelijkheid over het OV in 2024

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer