Motie: Duide­lijkheid over het OV in 2024


Volt, PvdD

10 juli 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 juli 2023, ter behandeling van de voordracht Kaderbrief 2O2a (VD-39);

Constaterende dat

 • de kaderbrief beleidsarm is ingestoken tijdens de coalitie onderhandelingen;
 • PS op datum 30 mei 2023 geïnformeerd is over een tekort van €5 miljoen voor het openbaar vervoer in 2024;
 • concrete gevolgen van dit tekort nog niet duidelijk zijn, maar volgens GS 'gedacht moet worden aan het terugbrengen van frequenties op buslijnen, niet meer doorrijden na 20:00 uur, buslijnen opheffen of niet meer rijden op zondag';
 • de opcenten in Noord-Holland de laagste zijn van Nederland, ook volgens het nieuwe coalitieakkoord;

Overwegende dat

 • planning van OV-bedrijven ver van te voren worden gemaakt, dus duidelijkheid is nodig over het budget van2024. Om te voorkomen dat er na een paar maandenin2O24 weer een afschaling plaatsvindt urgentie geboden is
 • het OV in Noord-Holland een belangrijke rol speelt in de verbinding tussen inwoners, inwoners afhankelijk zijn van het OV zowel voor werk als privé/sociaal;
 • OV speelt een cruciale rol in de ruimtel¡jke puzzel, voor een opt¡male verbinding tussen wonen, werk, school en recreatie;
 • OV belangrijk is in de verduurzaming van Noord-Holland en een levensader is voor duurzame mobiliteit;
 • als OV wordt afgeschaald, er een neerwaartse spiraal ontstaat:
  • Vooral in landelijk gebied afschalen betekent dat het netwerk dusdanig uitgekleed wordt dat het niet aantrekkelijk meer is voor reizigers'
  • Als reizigers het OV vaarwel zeggen, het jaren duurt voordat ze weer terug zijn omdat ze vaak overstappen naar een (tweede) auto
 • kosten van het OV hoger zullen worden als de vraag afneemt, omdat dezelfde kosten onder minder kaartjes verdeeld moeten worden, bovenop de tariefverhoging van +7.24% in 2023 alternatieven voor de vaste buslijnen in opkomst zijn, maar nog niet overal voldoende zijn om mobiliteit van de inwoners van NH te waarborgen;
 • de provincie actief beleid voert om in de buurt van OV-knooppunten te bouwen

vraagt GS om

 • Niet te wachten tot het najaar, maar op korte termijn te investeren in het OV en duidelijkheid te geven aan OV-maatschappijen over het budget voor 2024;
 • te onderzoeken of dit gedekt kan worden door de opcenten te verhogen;
 • Toe te zien dat dat dit efficiënt wordt besteed, op de belangrijkste lijnen die anders zouden sneuvelen en waar geen volwaardig alternatief voor is;

En gaan over tot de orde van de dag.
Julia Schneemann, Volt
Jaap Hollebeek, PvdD


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Vrijspelen middelen voor een vitale democratie

Lees verder

Motie Gebruik kennis van dierenwelzijnsexperts

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer