Motie Gebruik kennis van dieren­wel­zijns­ex­perts


10 juli 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 juli 2023, ter behandeling van de voordracht Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: Zienswijze PS op de Begroting 2024 en Jaarstukken 2022 (VD-40);


constaterende dat:

  • de provincie en meeste partijen in Provinciale Staten zeggen het doden van dieren te willen voorkomen en overal waar kan in te zetten op niet-dodelijke oplossingen;
  • ook in het nieuwe coalitieakkoord wordt gesteld dat dieren alleen worden gedood als er geen andere oplossingen mogelijk zijn. In het algemene ook wordt gesteld dat provincie aandacht blijft houden voor dierenwelzijn als belangrijke waarde, niet alleen in beleid, maar ook in handelen en dus uitvoering;
  • de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) daarbij een belangrijke rol speelt en bij besluiten om wel of geen ontheffingen te verlenen voor het doden van dieren jaarlijks gaat over leven en dood van tienduizenden dieren;


overwegende dat:

  • de OD belangen moet afwegen en moet vaststellen of de aanvrager van de ontheffing een goede, actuele onderbouwing heeft, en of er geen alternatieven zijn voor het doden van dieren;
  • de afwegingen die de OD moet maken vraagt om veel kennis over de mogelijke alternatieven en het gedrag van dieren;
  • dierenwelzijnsorganisaties kunnen bijdragen aan die kennis en zo het onnodig doden van dieren kan worden voorkomen;
  • dit zich heeft bewezen in bijvoorbeeld de casus waarbij de OD NHN een ontheffing gaf aan gemeente Hilversum voor het doden van kauwtjes omdat ze voor te veel afval op straat zouden zorgen, maar gemeente Hilversum na protest uiteindelijk zelf in gesprek is gegaan met dierenwelzijnsorganisaties en er samen alternatieve oplossingen zijn gevonden waardoor de ontheffing kon worden ingetrokken;
  • dierenwelzijnsorganisaties kunnen meedenken in het toepassen van het afwegingskader van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) voor het doden van dieren, zoals bij de knobbelzwaan, om op in lijn met het nieuwe coalitieakkoord zoek te gaan naar het toepassen van niet-dodelijke (gecombineerde) methodes;

gehoord de discussie,

verzoeken de OD NHN:

  • om met dierenwelzijnsorganisaties zoals Faunabescherming en Dierenbescherming in gesprek te gaan over de mogelijkheden om in de toekomst de kennis van de organisaties te betrekken, met als doel het onnodig doden van dieren te voorkomen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ines Kostić

Partij voor de Dieren

1 https://www.rda.nl/publicaties/publicaties/2022/05/11/zienswijze-doden-van-dieren

2 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@136844/201905176-1-a3


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, JA21, PVV, Volt, SP, CU

Tegen

BBB, VVD, CDA, FvD, 50Plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Duidelijkheid over het OV in 2024

Lees verder

Motie Ook bij OD NHN scherp aan de wind varen voor welzijn inwoners

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer