Motie Ook bij OD NHN scherp aan de wind varen voor welzijn inwoners


10 juli 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 juli 2023, ter behandeling van de voordracht Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: Zienswijze PS op de Begroting 2024 en Jaarstukken 2022 (VD-40);

constaterende dat:

  • de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) verantwoordelijk is voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) als het gaat om belangrijke onderwerpen en provinciale kerntaken zoals bescherming van onze natuur, water en energiebesparing door bedrijven;

overwegende dat:

  • er nog grote opgaven liggen op de onderwerpen natuurbescherming, het halen van waterkwaliteitsdoelen en water- en energiebesparingsdoelen;
  • deze opgaven vragen om scherpe, actuele vergunningverlening, handhaving en toezicht om de omgeving beter te beschermen;
  • onder aanmoediging van PS de OD NZKG nu als richtlijn heeft om frequenter te actualiseren en scherper te vergunnen en te handhaven om de gezondheid beter te beschermen; [1]
  • het voor het welzijn van inwoners ook van belang is dat de OD NHN dezelfde uitganspunten hanteert;
  • er nu nog wordt gepraat over een uniforme strategie in Noord-Holland voor de VTH en de vier omgevingsdiensten eind dit jaar een nieuwe VTH-strategie gaan opstellen; [2]
  • nu daarom een goed moment is om een richting mee te geven vanuit PS;

gehoord de discussie,

verzoeken de OD NHN:

  • voor de nieuwe VTH-strategie de mogelijkheden te verkennen om scherper te vergunnen en te handhaven, in het belang van het welzijn van inwoners en hun leefomgeving;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ines Kostić

Partij voor de Dieren


1 Zie bij de stukken van de agenda het stuk “Overzicht actuele ontwikkelingen OD’s 2023”.

2 https://portal.ibabs.eu/Document/AgendaItem/04b094a8-e2dd-4601-9cad-4e5e498381e2/cce5c4c9-7731-4c9d-8838-a2ff6f47e3c4/786e5a4d-afc7-4cce-8ae2-0b9d604370d2


Status

Aangenomen

Voor

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, JA21, Volt, CDA, SP, 50Plus, CU

Tegen

PVV, FvD

Lees onze andere moties

Motie Gebruik kennis van dierenwelzijnsexperts

Lees verder

Motie Extra aandacht voor oppakken zorgen omwonenden Tata Steel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer