Motie Extra aandacht voor oppakken zorgen omwo­nenden Tata Steel


10 juli 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 juli 2023, ter behandeling van de voordracht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Zienswijze PS op begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en jaarstukken 2022 (VD-41);

constaterende dat:

  • PS hebben uitgesproken dat ze het belangrijk vinden dat de OD NZKG scherp aan de wind vaart als het gaat om Tata Steel en bescherming van de gezondheid van inwoners;
  • PS het tevens belangrijk vindt dat de zorgen en signalen van omwonenden van Tata Steel tijdig worden opgepakt;

overwegende dat:

  • de OD NZKG daar een verbeterslag in heeft gemaakt, maar omwonendenorganisaties per brief en tijdens inspreken in de commissie meermaals hebben aangegeven dat het nog steeds niet goed gaat en zij een worstelende omgevingsdienst zien die onvoldoende uitgerust is om de omwonenden te kunnen beschermen;
  • de omwonenden per brief van 11 mei 2023 PS en GS hebben opgeroepen om “het programma van de ODNZKG nogmaals kritisch te evalueren en alles te doen wat nodig is om als toezichthouder de wettelijke taak tot toezicht en handhaving zorgvuldig en effectief uit te voeren”;
  • de omwonenden daarbij hele concrete verbeterpunten hebben meegegeven;
  • het nog steeds onduidelijk is of en hoe die worden opgepakt door de provincie;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • om in gesprek te gaan met de OD en de omwonenden over de zorgpunten die zijn geuit in bovengenoemde brief over het functioneren van de OD en te onderzoeken welke verbeteringen er mogelijk zijn;
  • daarover na de zomer aan PS per brief te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ines Kostić, Partij voor de Dieren

Kelly Uiterwijk, JA21


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen