Motie: Urgen­d­a­maat­re­gelen serieus nemen


11 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van de Begroting 2020;

constaterende dat:

  • Urgenda samen met 700 organisaties een pakket maatregelen heeft opgesteld waarmee de reductieverplichting van broeikasemissies voor 2020 kan worden behaald;
  • een soortgelijke motie in de Tweede Kamer is aangenomen;

overwegende dat:

  • veel van de voorgestelde maatregelen provinciale uitvoering hebben;

gehoord de discussie,

roepen het college van GS op:

  • de door Urgenda geïnventariseerde maatregelen serieus te nemen en per maatregel te bekijken waar de provincie actief mee aan de slag kan;
  • PS zo snel mogelijk daarover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, SP, CU, Denk, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, CDA, PVV