Motie: meer­ja­ren­raming klimaat


11 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van de begroting 2020;

constaterende dat:

  • het klimaatakkoord is begroot tot 2023;

overwegende dat:

  • de klimaatdoelstellingen in het klimaatakkoord tot 2030 en 2050 reiken;
  • bij grote meerjarenprogramma’s, zoals het PMI, het al gebruikelijk is om een meerjarenraming op te stellen;

gehoord de discussie,

roepen het college van GS op:

  • een meerjarenraming klimaat op te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen