Motie: tran­si­tie­coach melk­vee­hou­derij


11 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 11 november 2019, ter bespreking van de Begroting 2020;

constaterende dat:

  • het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) constateert dat er een structurele verandering van het landbouw- en voedselsysteem nodig is [1][2];
  • gezien het stikstof- en klimaatprobleem moeilijke tijden aankomen voor de melkveehouders en krimp in de lucht hangt;
  • de provincie in het kader van Groen Kapitaal ook bodemcoaches heeft;

overwegende dat:

  • boeren bij de transitie naar meer natuurinclusieve kringlooplandbouw en akkerbouw hulp nodig zullen hebben;
  • een landbouwtransitiecoach ingesteld door de provincie, boeren kan helpen door bijvoorbeeld mee te kijken hoe een nieuw winstgevend bedrijfsmodel gericht op meer natuurinclusieve kringlooplandbouw en akkerbouw kan worden opgesteld;

gehoord de discussie,

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

  • een transitiecoach aan te stellen voor hulp bij omschakeling van melkveehouders naar natuurinclusieve kringlooplandbouw en akkerbouw;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] https://themasites.pbl.nl/bala...
[2] https://www.pigbusiness.nl/art...


Status

Aangehouden

Voor

Tegen