Motie Toets subsidies provincie voor landbouw aan doelen Voed­sel­visie


PvdD, DENK, SP

28 maart 2023

(28 maart opnieuw instemmen, vanwege 24-24 stemmingsuitslag)


Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 maart 2023, ter behandeling van het Eindrapport Randstedelijke rekenkamer Landbouw en Voedseltransitie;

constaterende dat:

  • deelconclusie 2 van de RRK luidt dat de provincie ervoor kiest om, van alle middelen die zij aan landbouw en voedsel besteed, een beperkt gedeelte expliciet in te zetten voor de transitie van het voedselsysteem. Via met name subsidies vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma worden middelen ingezet die niet expliciet bijdragen aan de doelen van de Voedselvisie;

overwegende dat:

  • de Voedselvisie de richting is die de provincie op wil met de transitie van de landbouw;
  • die richting een natuurinclusieve landbouw in 2030 is, door verdere reductie van bestrijdingsmiddelen, verbetering van waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid en vergroting van biodiversiteit;
  • dit een enorme opgave is en daarvoor veel middelen nodig zijn;
  • uit onder andere onderzoek van Alterra en ARC2020 is gebleken dat Europese landbouwsubsidies in het algemeen natuurverlies juist in stand houden en dus de doelen van een natuurinclusieve, kringlooplandbouw schaden;
  • middelen doelmatig dienen te worden besteed;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

alle subsidies voor landbouw daar waar mogelijk te toetsen aan de vraag of zij effectief bijdragen aan het behalen van de doelen van de Voedselvisie en de doelen in het kader van het op tijd aanpakken van de klimaat- en natuurcrisis;

en hierover te rapporteren naar Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.
Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, D66

Tegen

VVD, JA21, CDA, FvD, PVV, CU

Lees onze andere moties

Amendement Aandacht voor dierenwelzijn in lijn met Voedselvisie

Lees verder

Motie Toekomstig verdienmodel voor agrarische ondernemers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer