Motie Toekomstig verdien­model voor agra­rische onder­nemers


12 april 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 april 2023, ter behandeling van agendapunt 4 “Fractiedebat over het uitgebrachte verslag en advies gewenste vervolgstappen”;

constaterende dat:

 • veel partijen het er over eens zijn dat er grote opgaven liggen in het landelijk gebied, zoals waterkwaliteit en natuurherstel;
 • er eveneens overeenstemming over is dat deze opgaven moeten worden aangepakt, waarbij een gezonde leefomgeving en een toekomstbestendige landbouw met een goed verdienmodel voor agrarische ondernemers centraal staan;

overwegende dat:

 • gezien de breed gedeelde doelen er een kans ligt om op een vernieuwende wijze, Statenbreed, te zoeken naar manieren om de opgaven in het landelijk gebied aan te pakken;
 • inspirerende transitiedenkers en koplopers in de landbouw- en voedselsector goede voorbeelden kunnen schetsen van een landbouw in evenwicht met de leefomgeving;
 • inspiratie belangrijk is om volhoudbare oplossingsrichtingen te vinden;
 • diverse instanties, waaronder de WUR, al studies hebben verricht naar toekomstbestendige verdienmodellen[1];
 • de provincie Noord-Holland, samen met experts en boeren die vooroplopen (zoals de boeren achter het Groenboerenplan)[2], alternatieve verdienmodellen voor boeren kan verkennen;
 • we op deze manier als PS, in lijn met een open bestuurscultuur, zonder vertraging constructief en op de inhoud kunnen werken aan oplossingen, ongeacht welke coalitie straks wordt gevormd;

gehoord de discussie,

spreken uit:

 • om parallel aan de coalitiebesprekingen, in aanloop naar het PPLG, een aantal inhoudelijke, interactieve sessies te organiseren, waarbij experts en koplopers uit de landbouw- en voedselsector hun oplossingen delen voor een gezonde leefomgeving én een toekomstbestendig verdienmodel voor agrarische ondernemers;
 • daaruit uiterlijk eind mei een aantal concrete oplossingsrichtingen te destilleren, die als input kunnen dienen voor verdere samenwerking in de nieuwe PS op dit dossier en voor inhoudelijke besprekingen van het PPLG in juni;

en gaan over tot de orde van de dag.


  [1] https://www.wur.nl/nl/show/inzet-van-de-overheid-nodig-voor-een-goed-verdienmodel-extensieve-landbouw.htm

  [2] Zie https://groenboerenplan.nl/#groenboerenplan


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, Volt, GroenLinks

  Tegen

  GroenLinks, BBB, VVD, PvdA, D66, JA21, PVV, CDA, FvD, SP, 50Plus, CU

  Lees onze andere moties

  Motie Toets subsidies provincie voor landbouw aan doelen Voedselvisie

  Lees verder

  Motie Tata Steel Participatieplan: Borging betekenisvolle en veilige participatie

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer