Motie RES: Terug­hou­dendheid bij uitwerking van het IJssel­meer­gebied als zoek­gebied voor zonne- en wind­energie


5 oktober 2020

Povinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 10: Concept-Regionale Energiestrategie├źn (RES),

constaterende dat:

  • het IJsselmeergebied in de RES is opgenomen als zoekgebied voor het opwekken van wind- en zonne-energie;
  • het voornemen vooralsnog is om in met name in het IJsselmeer, Markermeer en Gooimeer- windturbines en zonnepanelen te plaatsen;

overwegende dat:

  • het IJsselmeergebied een uniek, kwetsbaar en internationaal beschermd natuurgebied is;
  • honderdduizenden vogels, zoals visdief, zwarte stern en nonnetje gebruik maken van het open water en de oevers van het IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren, als broed-, rust- en foerageergebied;
  • het IJsselmeer Europese bescherming geniet door haar Natura 2000-status;
  • met de aanleg van windparken in het IJsselmeergebied er belangrijk leefgebied verloren gaat van beschermde en bedreigde diersoorten;
  • onderzoek uitwijst dat windmolens slecht zijn te verenigen met een Natura 2000-status en de daaraan gekoppelde doelen [1];
  • ook velden met drijvende zonnepanelen op het water ten koste gaan van het leefgebied van beschermde en bedreigde vogels, omdat het water ongeschikt wordt voor foeragerende en rustende watervogels. Bovendien nemen de panelen licht weg, wat van invloed is op het onderwaterleven en de voedselvoorziening van allerlei dieren. Minder licht betekent minder plankton en waterplanten, dus minder zuurstofproductie in het water. Dit heeft ook directe gevolgen voor de visstand, waarmee het ook niet goed gaat in het gebied;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • in het vervolgtraject van de RES zeer terughoudend te zijn in de uitwerking van zoekgebieden voor de opwekking van zonne- en windenergie in het IJsselmeergebied,

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] https://www.natuurmonumenten.n...Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie RES: Onderzoek Bufferzone Vogelbescherming Wieringermeer

Lees verder

Motie RES: Uitwerking zoekgebieden in relatie tot de internationale vogeltrekroute langs de Noordzeekust

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer