Motie RES: Uitwerking zoek­ge­bieden in relatie tot de inter­na­ti­onale vogel­trek­route langs de Noord­zeekust


5 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 10: Concept-Regionale Energiestrategie├źn (RES),

overwegende dat:

  • de Noord-Hollandse Noordzeekust onderdeel is van een belangrijke internationale vogeltrekroute;
  • Nederland hierin een belangrijke verantwoordelijkheid heeft;
  • belangrijke plekken op deze internationale vogeltrekroute o.a. de Hondsbossche Zeewering en De Cocksdorp op de Kop van Texel zijn; zoals ook de Vogelbescherming en de samenwerkende vogelwerkgroepen in hun zienswijzen hebben ingebracht;
  • deze gebieden in de RES als zoekgebieden voor windenergie zijn opgenomen;
  • deze zoekgebieden ook in en/of nabij rust- en foerageergebieden als De Putten, het Zwanenwater en de Waddenzee liggen;
  • het tijdelijk stilzetten van de wieken op deze plekken weinig soelaas gaat bieden, omdat het gebruik van de internationale vogeltrekroute langs de Noordzeekust zich niet beperkt tot een gedeelte van het jaar of een gedeelte van de dag;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • om in het vervolgtraject bij de uitwerking en concretisering van de zoekgebieden voor energieopwekking door wind rekening te houden met aanwezigheid van belangrijke internationale vogeltrekroutes en rust- en foerageergebieden als belangrijk aandachtspunt daarbij te hanteren,

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, VVD, D66, PvdA, PVV, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

CDA

Lees onze andere moties

Motie RES: Terughoudendheid bij uitwerking van het IJsselmeergebied als zoekgebied voor zonne- en windenergie

Lees verder

Motie RES: Vogelvriendelijkere windmolens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer