Motie Tata Steel: Vragen en zorgen van burgers beant­woorden


PvdD, JA21, VOLT, D66

30 mei 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 30 mei 2023,ter behandeling van Toepassen Provinciale coördinatieregeling (PCR) bij project Heracless-Groen Staal (VD-20);

constaterende dat:

  • GS de provinciale Coördinatieregeling (PCR) wil toepassen op het project Heracless;
  • GS hiermee 'een uiterste poging tot versnelling van de vergunningverlening' rond het project Heracless van Tata Steel doet [1];
  • er tegelijkertijd vanuit omwonendenorganisaties en maatschappelijke organisaties via brieven aan de provincie verschillende belangrijke vragen en zorgen zijn gedeeld over niet alleen dit project en het proces, maar ook over de huidige gang van zaken rond toezicht en handhaving bij Tata Steel;
  • het specifiek met name gaat om de brief van o.a. Frisse Wind en Milieuplatform lJmuiden Noord op 11 mei 2023 [2], de brief van Greenpeace en verschillende omwonendenorganisaties van 10 april 2023 [3]3, en de brief ..Reactie en verzoek om onafhankelijk onderzoek t.b.v. Heracless-Groen staal" van Frisse wind, Gezondheid op 1 en Milieuplatform lJmuiden Noord op 23 april 2023;

overwegende dat:

  • omwonenden ook 'een uiterste poging tot versnelling' van de beantwoording van hun vragen verdienen;
  • de antwoorden ook van belang zijn voor Provinciale Staten om goede afwegingen te kunnen maken;

gehoord de discussie,

roepen GS op:

  • om voor het zomerreces de genoemde brieven van de omwonenden- en belangenorganisaties schriftelijk te beantwoorden en PS daarover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Zie Brief aan PS over start procedure proiectbesluit Heracless-Groen Staal
[2] Zie ingekomen stukken van mei: iBabs - Vergaderen met inhoud
[3] https://a pi l.ibabs.eu/publicdownload'aspx?site=noord holland&id=1100591930


Status

Aangenomen

Voor

BBB, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, JA21, Volt, CDA, 50Plus, CU

Tegen

VVD, PVV, SP, FvD