Motie Tata Steel: Econo­mische toets Project Heracless


PvdD, JA21, SP, Groen­Links, VOLT, D66

30 mei 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 30 mei 2023, ter behandeling van Toepassen provinciale coördinatieregeling (PCR) bij project Heracless-Groen staal (VD-20);

constaterende dat:

  • GS de Provinciale Coördinatieregeling (PCR) wil toepassen op het project Heracless;
  • GS hiermee 'een uiterste poging tot versnelling van de vergunningverlening' rond het project Heracless van Tata Steel doet [1];
  • er tegelijkertijd nog veel onduidelijkheid is over de haalbaarheid en impact van het project op de leefomgeving en gezondheid;
  • het project Heracless volgens Tata Steel alleen met behulp van subsidies van grond kan komen en het Rijk tegelijkertijd niet alles wil betalen;

  overwegende dat;

  • tijdens een aandeelhoudersgesprek van Tata Steel op zondag 7 mei 2023 bleek dat de eigenaar van Tata Steel in lndia weigert om nieuw geld te investeren in het bedrijf in Nederland of om verantwoordelijkheid te nemen voor oude schulden en (tijdelijke) tekorten, maar wel via de centrale in- en verkoop van Tata Steel in Singapore blijft afromen;
  • het daarom belangrijk is de vraag te stellen hoe reëel het is dat Tata Steel de financiering van het project Heracless rond gaat krijgen;
  • er dus een 'financieel-economische toets' wenselijk is, voordat overheden onomkeerbare besluiten nemen;
  • de Raad van State recent in het kader van het bestemmingsplan Feyenoord City geoordeeld heeft dat een deugdelijke financiële toets vooraf wenselijk is en ten onrechte is aangenomen dat het plan uitvoerbaar was, terwijl er nog een financieringsgat was; [2]
  • de provincie omwonenden heeft beloofd 'scherp aan de wind te varen' als het gaat om de toezicht bij Tata Steel;
  • het binnen de beleidsvrijheid van de provincie valt om een 'financieel-economische toets'van Tata Steel te vragen;

  gehoord de discussie,

  verzoeken GS:

  • om zo snel mogelijk uitte zoeken hoe een'financieel economische toets'rond het project Heracless kan worden geborgd;

  en gaan over tot de orde van de dag'


  [1] Zie Brief aan PS over start procedure projectbesluit Heracless-Groen Staal
  [2] Uitspraak 202101596/1/R3 - Raad van State


  Status

  Aangenomen

  Voor

  BBB, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, JA21, Volt, SP, 50Plus, CU

  Tegen

  VVD, PVV, CDA, FvD