Motie: Borging maat­werk­af­spraken EZK-Tata Steel in vergun­ningen


JA21, PvdD, Groen­Links, CU, D66, CDA

30 mei 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 30 mei 2023,te Haarlem, ter vaststelling van: "Toepassen Provinciale coördinatieregeling bij project Heracless-Groen Staal (VD-20-20231)";

constaterende dat:
- het ministerie van EZK parallel aan de vergunningsprocedure voor "Heracless Groen Staal" maatwerkafspraken over onder andere gezondheid en leefomgeving maakt met Tata Steel Nederland (TSN);
- deze maatwerkafspraken nog n¡et geborgd worden in vergunningen;

overwegende dat:
- de provincie als bevoegd gezag het naleven van vergunningen door TSN handhaaft;
- maatwerkafspraken die niet in vergunningen worden opgenomen niet gehandhaafd kunnen worden door het bevoegd gezag;
- het wenselijk is dat effecten van de maatwerkafspraken op de gezondheid en de leefomgeving (zoveel mogelijk) meetbaar en handhaafbaar zijn door het bevoegd gezag;
- de effecten van maatwerkafspraken mogelijk wel geborgd kunnen worden in vergunningen, zodat het bevoegd gezag hier ook op kan handhaven;
- de staatssecretaris van l&W in het commissiedebat leefomgeving van 17 mei jongstleden benadrukt heeft dat borging van de maatwerkafspraken van groot belang is;

    roept Gedeputeerde Staten op:
    - bij het ministerie van EZK het belang te benadrukken om daar waar het mogelijk is maatwerkafspraken te borgen in vergunningen;
    - het ministerie van EZK te verzoeken waar mogelijk (de effecten van) maatwerkafspraken op de gezondheid en leefomgeving zo te formuleren dat deze opgenomen kunnen worden in de vergunningen van TSN;
    - TSN te verzoeken om de maatwerkafspraken met betrekking tot gezondheid en leefomgeving op te nemen in een vergunningsaanvraag;

    en gaan over tot de orde van de dag.    Status

    Aangenomen

    Voor

    BBB, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, JA21, Volt, CDA, SP, 50Plus, CU

    Tegen

    VVD, PVV, FvD

    Lees onze andere moties

    Motie Snellere sluiting Kooksgasfabriek 2 Tata Steel als randvoorwaarde

    Lees verder

    Motie Tata Steel: Vragen en zorgen van burgers beantwoorden

    Lees verder

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer