Motie Snellere sluiting Kooks­gas­fa­briek 2 Tata Steel als rand­voor­waarde


12 april 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 april 2023, ter behandeling van Actualiteit “Participatie en kaders toekomstplan Tata Steel”;

constaterende dat:

  • in 2021 een rapport van het RIVM liet zien dat omwonenden van Tata Steel structureel worden blootgesteld aan te hoge concentraties kankerverwekkende stoffen die grotendeels afkomstig zijn van Tata Steel, en sindsdien er geen verandering is geconstateerd;
  • kinderen extra kwetsbaar zijn voor schadelijke invloed van de stoffen;
  • GS de procedure voor het projectbesluit Heracless net heeft gestart en daarvoor vier samenhangende documenten heeft gepubliceerd, waarin o.a. randvoorwaarden en kaders worden geschetst;[1][2][3]
  • een meerderheid van PS heeft aangegeven dit proces alleen te steunen als er zekerheid is over significante verbetering voor de gezondheid, maar hierover nog niets onafhankelijk bevestigd is;

overwegende dat:

  • Tata bij o.a. het meest vervuilende en verouderde onderdeel Kooksgasfabriek 2 (KGF2) al jaren regels overtreedt als het gaat om bijvoorbeeld rauwe kooks (waar gevaarlijke stoffen bij vrijkomen);
  • bij de KGF2 overschrijdingen zijn geconstateerd van toegestane uitstoot van diverse kankerverwekkende stoffen;[4]
  • deze vijftig jaar oude fabriek al jaren onder vuur ligt en een van de grootste bronnen van kankerverwekkende stoffen is in de omgeving. De fabriek is zo verouderd dat deze volgens staalexpert Peter Zonneveld al rond de eeuwwisseling gesloten had moeten worden;[5]
  • de omwonenden al jaren vragen om KGF2 te sluiten;
  • ook de provincie een zorgplicht heeft en kinderrechten en het mensenrecht op leven en gezondheid moet beschermen;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • een onafhankelijk onderzoek naar de verschillende opties om Kooksgasfabriek 2 aanzienlijk sneller dan voor het einde van 2029 te sluiten, voorwaardelijk te maken voor de verdere procedures van het projectbesluit en de vergunningverlening;

en gaan over tot de orde van de dag.



[1] https://www.noord-holland.nl/A...

[2] https://iplo.nl/participatieom...

[3] “Een oplossing die mogelijk (deels) kan worden toegepast dient nog onderzocht te worden in de m.e.r. die de initiatiefnemer uitvoert. Dit is voorwaardelijk voor de verdere procedures van het projectbesluit en de vergunningverlening.”

[4]https://odnzkg.nl/update-waars...

[5] Uitgesproken in het programma EenVandaag


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, JA21

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, PVV, Volt, CDA, FvD, SP, 50Plus, CU

Lees onze andere moties

Motie Randvoorwaarden en kaders rondom proces toekomstplan Tata Steel

Lees verder

Motie: Borging maatwerkafspraken EZK-Tata Steel in vergunningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer