Motie Rand­voor­waarden en kaders rondom proces toekomstplan Tata Steel


PvdD, JA21

12 april 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 april 2023, ter behandeling van Actualiteit “Participatie en kaders toekomstplan Tata Steel”;

constaterende dat:

 • in 2021 een rapport van het RIVM al liet zien dat omwonenden van Tata Steel structureel worden blootgesteld aan te hoge concentraties kankerverwekkende stoffen die grotendeels afkomstig zijn van Tata Steel;
 • GS de procedure voor het projectbesluit Heracless net heeft gestart en daarvoor vier samenhangende documenten heeft gepubliceerd waarin o.a. wordt geschetst wat de randvoorwaarden en kaders zijn voor participatie;[1][2]
 • een meerderheid van PS heeft aangegeven dit proces alleen te steunen als er zekerheid is over significante verbetering voor de gezondheid, maar hierover nog niets onafhankelijk bevestigd is;
 • in de Notitie Voornemen projectbesluit Heracless GS enkele uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit project hebben vastgesteld. Dat betekent dat alle voorgedragen oplossingen en verzoeken van burgers om onafhankelijk advies volgens de provincie moeten passen binnen die randvoorwaarden;
 • de provincie bij voorbaat als randvoorwaarde o.a. hanteert dat de productiecapaciteit (8 miljoen ton) niet wordt gewijzigd;
 • deze randvaarwaarden niet met PS of omwonenden zijn besproken, maar wel met Tata Steel;


overwegende dat:

 • omwonenden vaak hebben laten weten dat het belangrijk is open meerdere toekomstscenario’s voor Tata Steel te verkennen en te vergelijken op basis van hun maatschappelijke kosten en baten;[3]
 • meerdere partijen in de commissievergadering van januari hebben aangegeven dat het belangrijk is dat ook andere scenario’s kunnen worden verkend in het proces, waaronder bij de MER;
 • in de huidige randvoorwaarden wel wordt verwezen naar CO2-ambities, maar het Nederlandse en Europese doel om circulair te worden in 2050 en het bijbehorende tussendoel voor 2030 (reductie van 50% primaire grondstoffen-gebruik) bijvoorbeeld niet wordt meegenomen.
 • daarnaast door o.a. de transitie naar meer natuurlijke (bio-based) materialen veranderingen op de staalmarkt worden verwacht waar geen rekening mee wordt gehouden in de huidige toekomstplannen van Tata;
 • ook wordt nu het belang van het halen van WHO-advieswaarden voor stikstof en fijnstof in 2030, zoals afgesproken in het Schone Lucht Akkoord, niet meegenomen;
 • omwonenden ook het belang van onafhankelijke metingen en monitoring hebben benadrukt, omdat ze zich zorgen maken over indicaties dat de data die Tata levert niet altijd correct is;[4]
 • over het Heracless-project veel discussie en onzekerheid is, de maatschappelijke impact groot is en het daarom belangrijk is dat burgers en PS goed worden betrokken bij het stellen van randvoorwaarden en kaders voor het verdere proces;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

 • in gesprek te gaan met omwonenden en organisaties om te praten over de aanpassing van de randvoorwaarden waarbinnen mensen oplossingen kunnen aandragen en kunnen participeren;
 • tevens in gesprek te gaan met die organisaties om te verkennen hoe de zorgen over de betrouwbaarheid van de data die door Tata Steel worden aangeleverd in de rest van het proces weggenomen kunnen worden;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://www.noord-holland.nl/A...

[2] https://iplo.nl/participatieom...

[3] Daarvoor is door CE Delft in 2021 een eerste algemene opzet gedaan: https://kiesklimaat.nl/doc/Tata/Mkba/Concept-startnotitie-toekomstvarianten-Tata-Steel.pdf

[4] Zo beweert Tata nog altijd dat de kankerverwekkende PAK's zijn gehalveerd, terwijl dit nog steeds niet onafhankelijk geverifieerd is. Vorig jaar waren en vragen over de cijfers zoals opgegeven in het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV). Bij de eerste onafhankelijke metingen van OD NZKG bij de Kooksgasfabriek 2 werd ontoelaatbare hoge uitstoot van PAK’s geconstateerd en bleek meetapparatuur niet goed te zijn afgesteld.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, JA21

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, PVV, Volt, CDA, FvD, SP, 50Plus, CU

Lees onze andere moties

Motie Tata Steel Participatieplan: Borging betekenisvolle en veilige participatie

Lees verder

Motie Snellere sluiting Kooksgasfabriek 2 Tata Steel als randvoorwaarde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer