Motie Slim omgaan met maat­schap­pelijk geld, verschil­lende opties toekomst Tata Steel verkennen


PvdD, SP, DENK, FvD, 50PLUS/PvdO

7 maart 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 7 maart 2022, ter behandeling van agendapunt “Moties vreemd aan de orde van de dag”;

constaterende dat:

  • de gezondheid van de bewoners rond Tata Steel significant slechter is dan die van bewoners elders in Nederland. Onder meer longkanker, luchtwegklachten en hoofdpijn komen in de IJmondregio significant vaker voor dan elders in Nederland;
  • kinderen extra getroffen worden door de uitstoot van Tata Steel. Door lood en PAK wordt hun gezondheid ernstig bedreigd;
  • een van de belangrijke Europese milieubeginselen het principe ‘de vervuiler betaalt’ is en dit ook verankerd is in de Omgevingswet en Omgevingsvisie;

overwegende dat:

  • we op dit moment op een belangrijk kantelpunt staan wat betreft de richting van Tata Steel en het daarom belangrijk is dat we inzicht hebben in de gevolgen van de verschillende alternatieve scenario’s;
  • tot nu toe slechts over twee opties/toekomstplannen voor Tata Steel is gesproken: CCS (CO2-opslag) en ‘groen staal’ (in de vorm van het huidige plan van Tata zelf);
  • de CCS-optie inmiddels van de baan is;
  • er ook andere opties zijn, die o.a. in een CE Delft startnotitie[1] in opdracht van bewoners zijn geschetst;
  • een beslissing over een eventuele miljardenuitgave door het Rijk zorgvuldig moet worden genomen, en de maatschappelijke kosten en baten van verschillende scenario’s voor Tata Steel duidelijk moeten zijn;
  • diverse Tweede Kamerfracties de behoefte aan een deadline benadrukken, waarop verschillende scenario's worden voorgelegd;


gehoord de discussie,

roepen GS op:

het Rijk op te roepen om ook de andere opties zoals genoemd door CE Delft (o.a. afschaling) te verkennen en daarbij gezondheid sterk te laten meewegen, voordat er miljarden maatschappelijk geld in Tata worden gepompt;

en gaan over tot de orde van de dag.
[1] Concept-startnotitie-toekomstvarianten-Tata-Steel.pdf (windalarm.amsterdam), 2021


Status

Aangehouden

Voor

Tegen