Amen­dement Slimmer omgaan met maat­schap­pelijk geld


7 maart 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 7 maart 2022, ter behandeling van de voordracht Eerste Begrotingswijziging 2022;


besluiten om besluit 1 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

1. De eerste begrotingswijziging 2022 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

“Het project “Sportvisserij Midwest Nederland, pilotproject loodvrij vissen” niet toe te voegen aan de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling en de daarvoor gereserveerde 60.000 euro vloeit terug naar de reserve.”

Toelichting
Jaarlijks komen tonnen, vrachtwagens vol schadelijk vislood in ons water terecht. Dit probleem speelt al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw. Het CDA stelde in 1988 vragen aan minister Ed Nijpels over het probleem van vislood. Toen werd ook verwezen naar alternatieven en werd beloofd met de sector samen te werken om het probleem aan te kaarten. Er is jarenlang ingezet om met pilots en projecten hengelaars te stimuleren over te schakelen naar milieuvriendelijke alternatieven.

Maar de resultaten laten zien dat dit niet of onvoldoende werkt.[1] Daar heeft Stichting Gezond Water ook bij haar inspraak in de provincie ook over verteld. Zij hebben ook eerder meegewerkt aan zulke pilots, maar hebben gezien dat hengelaars uiteindelijk toch geneigd zijn terug te gaan naar vislood (uit gewoonte en gemak). De hoeveelheid vislood is afgelopen jaren zelfs gestegen.

60.000 euro is veel geld, waar we meer maatschappelijk nuttige en effectievere projecten mee kunnen stimuleren. We dienen er voorzichtig mee om te gaan. Bovendien zouden we met het investeren van deze 60.000 euro de vervuiler betalen, in plaats van laten betalen. Dat gaat in tegen het principe van vervuiler betaalt.

Daarom regelt dit amendement om dit project niet toe te voegen aan de lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling en dat het geld terugvloeit naar de reserve. (GS zou bijvoorbeeld in overleg met Vereniging Gehandicaptensport kunnen kijken hoe het geld beter besteed kan worden om bijvoorbeeld zwemmen toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.)

Dit amendement is ambtelijk als technisch uitvoerbaar beoordeeld.

Fabian Zoon
Partij voor de Dieren


[1] Vissen met giftig lood? Misdadig als je weet wat het met de gezondheid van een kind doet”. https://www.bndestem.nl/bergen...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, FvD, JA21, SP

Tegen

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Fractie Baljeu, GroenLinks, Liberaal NH, PVV, PvdA, VVD