Motie Schuil­ge­le­genheid weide­dieren combi­neren met land­schaps­ele­menten als hout­wallen


8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

overwegende dat:

 • Provinciale Staten de mogelijkheid hebben om in 2022 in totaal 640.000,- euro beschikbaar te stellen voor nieuwe initiatieven en beleid;
 • wettelijk verplicht is dat dieren, wanneer deze niet in een gebouw worden gehouden, bescherming moet worden geboden tegen extreme weersomstandigheden (artikel 1.6 Besluit houders van dieren1;
 • in de praktijk, zelfs na jaren beleid hierover, de meeste weidedieren (schapen, koeien, paarden) bij extreme weersomstandigheden, als hitte, hagel, zware neerslag of kou, geen tot nauwelijks bescherming hebben;
 • dieren hier ernstig onder lijden;
 • de provincie in de Bossenstrategie de ambitie heeft omarmd om het aantal houtige landschapselementen (zoals houtwallen, struiken, heggen, losse bomen) in het landelijk gebied te laten toenemen;
 • deze landschapselementen ook schuilmogelijkheden voor weidedieren zijn, wat een win-win is voor boeren en dieren;
 • de aanwezigheid van landschapselementen ook een boete voorkomt bij een controle van de NVWA2 en tevens zorgt voor een levendiger, biodiverser, klimaatbestendig landschap voor verbeterde grond en waterhuishouding, waar ook boeren en burgers baat bij hebben3,4;
 • bijvoorbeeld Stichting wAarde en LandschappenNL die achter het initiatief “Bomen voor koeien” zitten, al veel ervaring hebben opgedaan met het op geschikte plaatsen en in samenwerking met boeren en ecologen planten van bomen en bosjes5;
 • dat dit uiteraard op een zorgvuldige manier moet worden gedaan, rekening houdende met bijvoorbeeld weidevogels en altijd op basis van vrijwillige medewerking van ondernemers;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • zo veel mogelijk versneld uitvoering te geven aan de ambities voor het stimuleren van de aanleg van landschapselementen zoals heggen en houtwallen langs sloten in weilanden, waarbij boeren/ondernemers vrijwillig mee kunnen doen;
 • in samenwerking met bijvoorbeeld Stichting wAarde en dierhouders in 2022 te investeren in minstens één voorbeeldproject (afhankelijk van de kosten en haalbaarheid);
 • daarvoor €30.000 uit te trekken;


en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon
Partij voor de Dieren

[1] https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2021-04-21#Hoofdstuk1

[2] https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210729_26061427 Schotse hooglanders op terrein van Europarcs

[3] https://www.actiefonline.nl/premium/algemeen/algemeen/47483/-bomen-planten-in-weilanden-heeft-toekomst-9

[4] https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/actie-bomen-voor-koeien

[5] https://www.bomenvoorkoeien.nl


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Denk, JA21, PVV

Tegen

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, FvD, Fractie Baljeu, GroenLinks, PvdA, SP, VVD