Motie Blakende bollen


Groen­Links, PvdD, D66, CDA, SP

8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, hebben kennis genomen van de conceptbegroting 2022 en de reactie van GS op de eerder ingediende en aangehouden moties bij de begroting;

constateren dat:

  • het voordelige rekeningresultaat 2020 deels kan worden ingezet voor andere doelen;

overwegende dat:

  • er in de Voedselvisie van de provincie wordt ingezet op natuurinclusieve landbouw in 2030 door verdere reductie van gewasbeschermingsmiddelen, verbetering van waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid en vergroting van de biodiversiteit;
  • er grote uitdagingen zijn in de bollenteelt om de impact op de kwaliteit van de leefomgeving - bodem, water, biodiversiteit en gezondheid - te verbeteren;
  • er veel behoefte is aan nieuwe kennis, innovatieve methodes en geschoolde jongeren om de doelstellingen van de Voedselvisie ook in de bollenteelt dichterbij te brengen;
  • onder andere ervaring wordt opgedaan in het landelijke fieldlab bij Huiberts Bloembollen, tevens demoleerbedrijf, en bij andere leden van NLG Holland;
  • het van groot belang is de opgedane kennis verder te verspreiden onder telers in Noord-Holland en daarbuiten;
  • onderstaand verzoek mede gesteund wordt door betrokkenen zoals het Clusius College, Huiberts Bloembollen, NLG Holland, Vertify en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur;

verzoeken het college:

  • het landelijke fieldlab biologische bloembollen op het terrein van Huiberts Bloembollen dat er mede op is gericht scholieren, studenten en wetenschappers een plek te geven voor ontmoeting en inspiratie een extra impuls te geven;
  • dat te doen door aanstelling bij het fieldlab van een kwartiermaker die binding heeft met de sector, de broedplaats kan helpen ontwikkelen, relaties kan leggen, als ambassadeur kan optreden en telers kan helpen bij het opzetten van structurele meerjarige projecten (bodembeheer, teelt en gewasbescherming op natuurlijke basis en waterbeheer);
  • hiervoor €50.000 op te nemen in de begroting 2022;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Denk, Fractie Baljeu, GroenLinks, PvdA, SP, VVD

Tegen

FvD, JA21, PVV

Lees onze andere moties

Motie Schuilgelegenheid weidedieren combineren met landschapselementen als houtwallen

Lees verder

Motie Pilot met energieconciërges

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer