Motie Investeer in slimme niet-dodelijke methoden


8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

overwegende dat:

 • Provinciale Staten de mogelijkheid hebben om in 2022 in totaal 640.000,- euro beschikbaar te stellen voor nieuwe initiatieven en beleid;
 • in Noord-Holland in 2019 onder andere zijn gedood: 1.186 knobbelzwanen, 711 vossen, 8.167 hazen, 290 konijnen, 1.531 meerkoeten, 12.556 wilde eenden, meer dan 100.000 ganzen, 126 reeën en 4.181 damherten1;
 • het doden van dieren met de kogel of vergassing een ingrijpende maatregel is;
 • de meeste burgers en politieke partijen een niet-dodelijke maatregel verkiezen boven een dodelijke, als beide opties voor handen zijn;
 • de dodelijke middelen bekend zijn en al jaren worden ingezet;
 • niet-dodelijke oplossingen komen echter niet vanzelf tevoorschijn en vragen juist om meer actief inzet op onderzoek en innovatie;
 • bij de uitspraak van de provincie dat ‘de doelstelling altijd is om slechts in uiterste gevallen over te gaan tot doden’ ook actieve inzet in zoeken naar meer niet-dodelijke oplossingen vergt;
 • er nu soms meer geld wordt besteed aan dodelijke dan aan niet-dodelijke middelen2;
 • de provincie dus meer kan inzetten op het zoeken naar diervriendelijke oplossingen;
 • er veel goede innovatieve oplossingen meestal uit de samenleving komen;
 • de provincie kan daarom met challanges/wedstrijden innovatieve oplossingen op het gebied van niet-dodelijke methoden actiever stimuleren;
 • zo laat de provincie niet alleen zien dat ze serieus de voorkeur heeft voor niet-dodelijke oplossingen, maar helpt ook aan bewustwording over onze omgang met dieren;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • met challenges/wedstrijden innovatieve oplossingen op het gebied van niet-dodelijke methoden te stimuleren voor de grootste ‘mens-dier conflicten’ in Noord-Holland;
 • daarvoor 15.000 euro in 2022 te reserveren;
 • bij het starten van de challenge/wedstrijd duidelijk te zijn aan deelnemers wat er met het winnende idee wel/niet kan worden gedaan. Een opzet kan zijn dat de winnaar 10.000 euro krijgt om het idee uiteindelijk ook uit te (laten) voeren. Daarmee weten deelnemers van tevoren wat ze kunnen verwachten;
 • de verdere invulling aan ambtenaren over te laten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon, Partij voor de Dieren
Ilse Bezaan, PVV

[1] https://jaarverslag.fbenoordholland.nl/media/attachment/169.pdf

[2] Zo wordt er nu vanuit alleen al het BIJ12 onderzoeksbudget relatief weinig geïnvesteerd in niet-dodelijke middelen en meer in dodelijke middelen;


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Handreiking gemeenten met mogelijkheden schuilgelegenheid weidedieren

Lees verder

Motie Schuilgelegenheid weidedieren combineren met landschapselementen als houtwallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer