Motie Hand­reiking gemeenten met moge­lijk­heden schuil­ge­le­genheid weide­dieren


PvdD, PVV

8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

overwegende dat:

 • Provinciale Staten de mogelijkheid hebben om in 2022 in totaal 640.000,- euro beschikbaar te stellen voor nieuwe initiatieven en beleid;
 • wettelijk verplicht is dat dieren, wanneer deze niet in een gebouw worden gehouden, bescherming moet worden geboden tegen extreme weersomstandigheden (artikel 1.6 Besluit houders van dieren1;
 • in de praktijk, zelfs na jaren beleid hierover, de meeste weidedieren (schapen, koeien, paarden) bij extreme weersomstandigheden, als hitte, hagel, zware neerslag of kou, geen tot nauwelijks bescherming hebben;
 • dieren hier ernstig onder lijden;
 • gemeenten niet altijd alle informatie duidelijk beschikbaar hebben wat de verschillende mogelijkheden zijn om schuilgelegenheden (landschapselementen, mobiele schuilplaatsen zoals karren, etc.) voor weidedieren te faciliteren en te stimuleren;
 • een Handreiking hierover niets verplicht, maar kan helpen duidelijkheid te scheppen en bescherming van dieren kan versnellen;
 • zo’n Handreiking bovendien een belangrijke functie heeft in het creëren van bewustwording en door gemeenten gebruikt kan worden om makkelijk te verspreiden onder ondernemers;
 • het eenmalig opstellen van een Handreiking voorkomt dat gemeenten elk voor zich moeten gaan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn;
 • het ministerie van LNV waarschijnlijk nog dit jaar of begin volgend jaar met een hitteplan komt, en dat plan dan heel goed door de provincie in de Handreiking mee kan worden genomen;
 • de provincie vindt dat landbouwdieren in weiden horen en dat dat ook bijdraagt aan het karakter van Noord-Holland;
 • de provincie vanuit haar ruimtelijke beleid, als verbinder en in haar regierol een logische instantie is om zo’n handreiking op te stellen;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • met input van o.a. dierenwelzijnsorganisaties en dierhouders, een Handreiking met handvatten/richtlijnen voor gemeenten op te stellen over de verschillende mogelijkheden (o.a. mobiele schuilmogelijkheden, landschapselementen) die er zijn om schuilgelegenheden voor dieren te faciliteren en te stimuleren;
 • indien mogelijk een netwerkbijeenkomst voor gemeenten, agrariërs en dierhouders te organiseren waarin de Handreiking wordt gepresenteerd en er zo bewustwording en aandacht wordt gecreëerd voor oplossingen;
 • hiervoor maximaal 10.000 euro te reserveren


en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon, Partij voor de Dieren
Ilse Bezaan, PVV

[1] https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2021-04-21#Hoofdstuk1


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, Denk, JA21, PVV

Tegen

CDA, CU, D66, FvD, Fractie Baljeu NH, GroenLinks, Liberalen NH, PvdA, SP, VVD