Motie Economie binnen ecolo­gische grenzen


PvdD, SP

8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

overwegende dat:

  • we naast eventuele financiële tekorten, ook met ecologische tekorten te maken hebben, uitgedrukt o.a. in de Nederlandse “Earth Overshoot Day”[1];
  • we met de manier waarop onze economie is ingericht nu drie Aardes nodig hebben, in plaats van één;
  • een sluitende ecologische begroting waarborgt dat we met ons economisch beleid en activiteiten niet meer aan de Aarde onttrekken, dan de planeet aankan;
  • het onverantwoordelijk is jegens toekomstige generaties om de Aarde uit te putten;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

de ambitie uit te spreken om in te zetten op een economie en activiteiten die geen schade aanrichten aan gezondheid van mens, dier en hun leefomgeving, maar daar juist zoveel mogelijk een positieve bijdrage aan leveren;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CU, Denk, SP

Tegen

CDA, D66, FvD, Fractie Baljeu NH, GroenLinks, JA21, Liberalen NH, PVV, PvdA, VVD