Motie Boost Groene School­pleinen


PvdD, JA21, CU

8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

constaterende dat:

 • Provinciale Staten de mogelijkheid hebben om in 2022 in totaal 640.000,- euro beschikbaar te stellen voor nieuwe initiatieven en beleid;
 • groene schoolpleinen vele belangrijke positieve effecten opleveren voor niet alleen de ontwikkeling en welzijn van kinderen, maar ook voor de maatschappij in het algemeen (zoals betere omgang met natuur en milieu als de kinderen groter worden);
 • Provincie Noord-Holland eerder een initiatiefvoorstel om groene schoolpleinen te stimuleren heeft omarmd;
 • inzet op groene schoolpleinen raakt aan vele beleidsthema’s in de provincie, zoals biodiversiteit, waterberging en hittestress;

overwegende dat:

 • in 2019 IVN in opdracht van de provincie een adviesrapport groene schoolpleinen heeft uitgebracht waaruit blijkt dat er grote behoefte is om deze pleinen te realiseren en sindsdien vragen om ondersteuning bij IVN blijven komen;
 • er sindsdien vanuit provincie Noord-Holland echter verder weinig meer op dit vlak is ondernomen en het vergroenen van schoolpleinen in Noord-Holland achterblijft bij andere provincies in Nederland;
 • provincies als Zuid-Holland, Zeeland, Brabant, Limburg, Overijssel, Gelderland, Drenthe en Utrecht allemaal een voortrekkersrol hebben gekozen om de schoolpleinen in hun provincie te vergroenen;
 • IVN in opdracht van provincie Utrecht een ‘servicepunt groene schoolpleinen’ heeft ontwikkeld, een platform waar alle bruikbare kennis samenkomt en volledige ondersteuning biedt aan scholen/gemeenten, van ontwerp, aanleg en gebruik tot hulp bij vinden van financiering;
 • op de website van Groen Kapitaal nu een stappenplan staat hoe men een schoolplein kan vergroenen, maar scholen behoefte zeggen te hebben aan meer begeleiding;
 • een ‘servicepunt groene schoolpleinen Noord-Holland’ onder Groen Kapitaal zou kunnen worden ondergebracht en daar ook gemeenten zouden kunnen aankloppen voor hulp bij het vormgeven van hun groene schoolpleinenbeleid;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

 • samen met IVN en Groen Kapitaal uit te werken hoe zo’n servicepunt het beste in Noord-Holland zou kunnen worden ingericht;
 • hiervoor maximaal 80.000 euro uit te trekken;
 • om in het verlengde daarvan te kijken of in 2022 een stimuleringsmaatregel van 17.500,- euro voor 5 pilotlocaties in Noord-Holland kan worden ingezet, waarbij de scholen vanuit het servicepunt worden ondersteund om aan de criteria te voldoen en co- financiering te vinden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen